Visa allt om Bygghemma Group Nordic AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 25 195 20 020 27 234 11 212 23 157 23 824 17 059 0 0 0
Övrig omsättning 0 3 0 0 0 0 0 19 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 271 -7 216 -1 497 -17 099 -1 362 -14 806 -209 19 -10 -23
Resultat efter finansnetto 1 833 -16 849 -10 844 -18 674 -4 251 -14 076 2 205 271 627 92
Årets resultat 18 420 18 958 48 947 -19 102 -277 1 329 176 367 51
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 735 681 1 732 886 928 863 928 730 883 375 100 320 100 663 100 320 100 315 100 050
Omsättningstillgångar 3 132 380 1 023 842 1 503 270 660 299 499 714 326 494 223 275 82 840 8 354 7 979
Tillgångar 4 868 062 2 756 728 2 432 133 1 589 029 1 383 089 426 814 323 939 183 160 108 667 108 029
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 710 376 691 956 672 997 624 050 624 070 153 221 153 498 152 189 108 275 107 909
Obeskattade reserver 26 000 20 000 20 000 0 657 680 680 180 180 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 146 495 1 065 131 834 367 706 666 624 545 170 066 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 985 191 979 642 904 769 258 313 133 818 102 848 169 761 30 790 212 98
Skulder och eget kapital 4 868 062 2 756 728 2 432 133 1 589 029 1 383 089 426 814 323 939 183 160 108 667 108 029
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 979 2 538 5 112 1 604 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 2 040 0 - - -
Löner till övriga anställda 10 045 11 264 13 470 13 730 11 236 9 845 9 935 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 - - -
Sociala kostnader 4 672 5 745 6 248 6 586 6 663 7 666 4 816 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 195 20 023 27 234 11 212 23 157 23 824 17 059 19 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 15 18 22 21 0 17 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 520 1 335 1 513 510 1 103 - 1 003 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 525 1 150 1 125 962 987 - 974 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -519 -7 194 -1 497 -17 099 -1 362 -14 806 -209 19 -10 -23
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,85% -26,49% 142,90% -51,58% -2,80% 39,66% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,88% 0,38% 0,55% 0,14% 0,92% -2,46% 1,71% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 169,45% 52,45% 49,34% 20,35% 55,21% -44,15% 32,48% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning 4 553,24% 220,78% 2 197,62% 3 585,32% 1 580,07% 938,74% 313,70% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,01% 25,67% 28,31% 39,27% 45,16% 36,02% 47,55% 83,17% 99,77% 99,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,79% 104,51% 166,15% 255,62% 373,43% 317,45% 131,52% 269,05% 3 940,57% 8 141,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!