Visa allt om FMF Assistans AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 382 136 371 781 368 188 351 908 315 762 309 820 274 306 198 397 128 830 62 539
Övrig omsättning 132 556 151 347 105 342 686 634 611 107
Rörelseresultat (EBIT) 35 685 33 663 28 244 24 955 15 416 18 797 23 111 16 257 10 565 3 135
Resultat efter finansnetto 35 572 28 677 28 007 24 711 17 116 18 867 24 882 16 531 10 647 3 076
Årets resultat 27 871 21 399 21 684 19 145 13 978 14 560 19 581 15 416 5 842 1 581
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 696 41 905 38 517 10 097 10 447 22 402 39 412 27 301 24 659 13 204
Omsättningstillgångar 64 928 69 395 93 825 97 707 61 940 37 736 24 347 26 507 9 949 6 075
Tillgångar 103 625 111 300 132 343 107 804 72 388 60 137 63 759 53 808 34 608 19 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 264 54 393 52 994 31 310 17 665 18 688 22 128 17 547 7 131 3 789
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 370 300 200 3 500 860
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 558 9 385 10 321 5 444 201 1 866 4 077 3 668 3 638 3 869
Kortfristiga skulder 50 802 47 522 69 028 71 050 54 521 39 214 37 255 32 392 20 339 10 761
Skulder och eget kapital 103 625 111 300 132 343 107 804 72 388 60 137 63 759 53 808 34 608 19 279
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD 1 335 1 366 14 255 1 745 1 679 1 751 715 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 244 350 239 123 237 346 227 738 207 410 202 583 179 793 129 988 82 769 42 401
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 87 938 85 869 87 130 83 627 77 241 73 664 59 802 44 087 29 398 12 909
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 15 000 5 000 2 500
Omsättning 382 268 372 337 368 339 352 255 315 867 310 162 274 992 199 031 129 441 62 646
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 025 1 029 1 029 981 884 860 770 517 323 194
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 373 361 358 359 357 360 356 384 399 322
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 327 319 318 322 326 326 314 338 347 287
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 36 527 34 232 28 733 25 443 15 847 19 212 23 395 16 493 10 759 3 245
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,79% 0,98% 4,63% 11,45% 1,92% 12,95% 38,26% 54,00% 106,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,45% 26,09% 21,35% 23,15% 24,07% 31,64% 39,25% 31,02% 31,34% 16,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,34% 7,81% 7,68% 7,09% 5,52% 6,14% 9,12% 8,41% 8,42% 5,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,70% 5,88% 6,73% 7,57% 2,35% -0,48% -4,71% -2,97% -8,06% -7,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,44% 48,87% 40,04% 29,04% 24,40% 31,56% 35,07% 32,90% 28,06% 22,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,81% 146,03% 135,92% 137,52% 113,61% 96,23% 65,35% 81,83% 48,92% 56,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!