Visa allt om Skövde Stadshus AB
Visa allt om Skövde Stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 686 280 665 145 646 604 585 008 526 660 497 842 457 342
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 152 823 141 714 163 350 142 396 87 344 68 350 57 318
Resultat efter finansnetto 127 532 115 544 133 587 110 223 59 005 44 208 26 968
Årets resultat 101 045 91 628 103 997 84 692 45 802 39 591 19 657
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 446 346 3 185 477 2 878 739 2 514 599 1 991 962 1 829 303 1 708 398
Omsättningstillgångar 394 056 277 072 291 142 263 100 186 727 221 315 146 680
Tillgångar 3 840 402 3 462 549 3 169 881 2 777 699 2 178 689 2 050 618 1 855 078
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 582 697 1 487 214 1 395 586 1 291 587 1 025 098 980 509 900 889
Minoritetsintressen 436 431 431 431 231 0 275
Avsättningar (tkr) 121 633 106 757 91 724 70 016 42 768 37 366 42 351
Långfristiga skulder 1 895 048 1 604 001 1 442 352 1 250 360 937 334 878 759 781 954
Kortfristiga skulder 240 588 264 146 239 788 165 306 173 259 153 752 129 609
Skulder och eget kapital 3 840 402 3 462 549 3 169 881 2 777 699 2 178 689 2 050 618 1 855 078
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 7 421 6 640 5 776 4 664 4 335 4 320 3 743
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 64 464 56 162 52 446 49 162 43 551 42 197 38 878
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 29 710 27 444 23 668 23 125 20 228 15 113 17 159
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 686 280 665 145 646 604 585 008 526 660 497 842 457 342
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 158 151 140 136 118 120 117
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 344 4 405 4 619 4 302 4 463 4 149 3 909
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 319 669 651 632 646 - 514
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 290 788 257 275 277 519 237 856 154 499 205 151 116 515
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,18% 2,87% 10,53% 11,08% 5,79% 8,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,99% 4,18% 5,20% 5,15% 4,04% 3,39% 3,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,34% 21,76% 25,51% 24,46% 16,73% 13,96% 12,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,70% 87,19% 88,73% 87,20% 81,81% 79,86% 82,61%
Rörelsekapital/omsättning 22,36% 1,94% 7,94% 16,72% 2,56% 13,57% 3,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,21% 42,95% 44,03% 46,50% 47,05% 47,82% 48,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,78% 95,90% 110,81% 138,75% 84,73% 120,84% 86,93%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 200 200 200 200 200 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -599 -539 -500 -349 -326 -313 -285 0 0
Resultat efter finansnetto -546 -551 -529 -123 -139 -49 -7 0 0
Årets resultat 4 142 238 225 319 261 277 0 0
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 047 598 1 047 598 1 047 598 1 047 598 885 969 885 817 845 800 842 600 100
Omsättningstillgångar 5 312 10 925 2 560 10 196 1 007 745 580 100 0
Tillgångar 1 052 910 1 058 523 1 050 158 1 057 794 886 976 886 562 846 380 842 700 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 042 465 1 042 461 1 042 320 1 042 082 886 857 886 438 846 177 842 700 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 609 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 836 16 062 7 838 15 712 119 124 203 0 0
Skulder och eget kapital 1 052 910 1 058 523 1 050 158 1 057 794 886 976 886 562 846 380 842 700 100
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2010-08
Löner till styrelse & VD 140 121 77 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 36 33 19 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 200 200 200 200 200 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -599 -539 -500 -349 -326 -313 -285 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,01% 98,48% 99,25% 98,51% 99,99% 99,99% 99,98% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,84% 68,02% 32,66% 64,89% 846,22% 600,81% 285,71% - -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...