Visa allt om Net Solution Partner Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 17 300 20 248 21 390 20 026 17 360 11 348 11 414 10 526 3 711 2 262
Övrig omsättning 553 303 0 125 13 0 0 536 527 33
Rörelseresultat (EBIT) 6 343 6 780 6 100 8 355 7 253 849 -297 641 1 959 802
Resultat efter finansnetto 6 249 6 833 6 165 8 420 7 271 838 -268 653 1 952 823
Årets resultat 4 902 5 354 4 941 6 536 5 655 647 20 500 1 069 605
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 468 579 106 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 33 384 25 809 21 964 17 576 11 134 5 540 5 015 5 360 4 917 3 083
Tillgångar 33 852 26 388 22 070 17 576 11 134 5 540 5 015 5 360 4 917 3 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 905 24 003 18 649 13 708 5 755 1 787 1 580 2 461 2 220 1 151
Obeskattade reserver 0 0 0 190 1 417 190 190 490 490 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 974 602 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 973 1 783 3 421 3 678 3 772 3 563 3 245 2 410 2 206 1 932
Skulder och eget kapital 33 852 26 388 22 070 17 576 11 134 5 540 5 015 5 360 4 917 3 083
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - 445 788 1 290 1 423 831
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - - - 232 305 434 448 380
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 270 440 900 260 250
Omsättning 17 853 20 551 21 390 20 151 17 373 11 348 11 414 11 062 4 238 2 295
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 15 20 20 18 1 2 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 081 1 350 1 070 1 001 964 11 348 5 707 2 632 928 566
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 611 630 622 519 463 685 560 431 468 303
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 496 6 925 6 127 8 355 7 253 849 -287 641 1 959 802
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,56% -5,34% 6,81% 15,36% 52,98% -0,58% 8,44% 183,64% 64,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,74% 25,98% 27,98% 47,95% 65,33% 15,43% -5,18% 12,37% 39,84% 26,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,66% 33,86% 28,87% 42,09% 41,90% 7,53% -2,28% 6,30% 52,79% 36,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,55% 83,76% 91,96% 97,01% 93,26% 16,15% 10,06% 21,04% 98,92% 96,51%
Rörelsekapital/omsättning 170,01% 118,66% 86,69% 69,40% 42,41% 17,42% 15,51% 28,03% 73,05% 50,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,39% 90,96% 84,50% 78,84% 61,62% 34,93% 34,46% 53,04% 52,49% 37,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 840,27% 1 447,50% 642,03% 477,87% 295,17% 155,49% 154,55% 222,41% 222,89% 159,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!