Visa allt om Motorkompaniet Söderhamn AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 36 056 26 847 25 381 26 472 30 592 29 857 23 721 17 164 17 983 17 646
Övrig omsättning 955 536 262 593 795 836 642 102 191 309
Rörelseresultat (EBIT) 2 420 440 321 745 1 076 1 395 1 806 1 164 976 991
Resultat efter finansnetto 2 143 328 160 566 892 1 294 1 654 1 063 822 816
Årets resultat 1 260 238 148 747 1 020 1 038 1 250 834 520 484
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 507 8 608 647 605 645 641 684 226 260 310
Omsättningstillgångar 11 303 11 627 12 612 13 113 12 636 9 896 9 215 8 199 6 715 6 240
Tillgångar 19 809 20 235 13 259 13 718 13 281 10 537 9 900 8 425 6 974 6 550
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 200 6 939 6 701 6 553 5 806 4 786 3 747 2 497 1 663 1 142
Obeskattade reserver 578 43 19 53 448 867 910 868 879 767
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 362 11 475 5 110 5 709 5 393 3 799 3 989 3 614 2 234 2 409
Kortfristiga skulder 1 670 1 778 1 428 1 403 1 635 1 085 1 253 1 446 2 198 2 231
Skulder och eget kapital 19 809 20 235 13 259 13 718 13 281 10 537 9 900 8 425 6 974 6 550
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 976 1 600 591 651 738
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 666 513 241 240 259
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 011 27 383 25 643 27 065 31 387 30 693 24 363 17 266 18 174 17 955
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 6 6 5 5 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 014 5 369 5 076 4 412 5 099 5 971 4 744 5 721 5 994 5 882
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 662 527 520 488 487 536 425 278 298 332
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 761 484 338 785 1 116 1 438 1 856 1 198 1 026 1 041
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,30% 5,78% -4,12% -13,47% 2,46% 25,87% 38,20% - 1,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,22% 2,17% 2,42% 5,44% 8,10% 13,24% 18,25% 13,82% 13,99% 15,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,71% 1,64% 1,26% 2,82% 3,52% 4,67% 7,62% 6,78% 5,43% 5,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,40% 17,86% 18,19% 19,32% 17,61% 17,21% 18,23% 14,92% 14,85% 14,68%
Rörelsekapital/omsättning 26,72% 36,69% 44,06% 44,24% 35,96% 29,51% 33,57% 39,34% 25,12% 22,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,67% 34,46% 50,65% 48,07% 46,35% 51,84% 45,02% 37,67% 33,13% 26,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,37% 59,17% 52,31% 22,17% 34,62% 43,13% 35,12% 18,95% 9,51% 15,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!