Visa allt om Henkes Gräv AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 60 316 43 033 33 999 23 207 18 865 11 944 8 572 9 732 6 053 5 255
Övrig omsättning 1 439 1 828 240 588 435 7 121 415 209 0
Rörelseresultat (EBIT) 5 148 4 012 1 216 1 064 1 489 195 384 1 839 896 766
Resultat efter finansnetto 4 407 3 414 724 692 1 279 19 187 1 634 722 600
Årets resultat 1 214 1 181 25 62 1 014 111 215 313 147 1
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 597 29 221 21 917 19 501 14 617 9 546 10 803 8 247 6 134 4 568
Omsättningstillgångar 18 108 12 399 8 099 7 047 5 870 3 432 3 334 2 961 2 184 1 589
Tillgångar 55 705 41 621 30 016 26 548 20 486 12 979 14 137 11 208 8 318 6 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 217 3 003 1 822 2 097 2 136 1 222 1 211 1 146 974 969
Obeskattade reserver 9 455 6 626 4 760 4 109 3 227 2 767 2 767 2 767 1 545 1 024
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 035 20 420 14 300 12 631 9 664 5 586 7 234 5 162 4 273 3 076
Kortfristiga skulder 19 998 11 571 9 135 7 711 5 461 3 404 2 925 2 132 1 527 1 087
Skulder och eget kapital 55 705 41 621 30 016 26 548 20 486 12 979 14 137 11 208 8 318 6 157
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 105 1 408 1 009 612 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 731 430 262 157 164
Utdelning till aktieägare 500 0 0 300 100 100 100 150 140 143
Omsättning 61 755 44 861 34 239 23 795 19 300 11 951 8 693 10 147 6 262 5 255
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 19 14 13 11 6 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 413 2 265 2 429 1 785 1 715 1 991 2 143 3 244 3 027 2 628
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 520 514 592 476 465 502 475 445 413 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 470 10 891 6 917 5 725 4 952 2 946 2 505 3 510 2 075 1 607
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,16% 26,57% 46,50% 23,02% 57,95% 39,34% -11,92% 60,78% 15,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,24% 9,65% 4,05% 4,01% 7,27% 1,50% 2,72% 16,44% 10,84% 12,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,54% 9,33% 3,58% 4,58% 7,89% 1,63% 4,49% 18,94% 14,90% 14,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,06% 54,89% 55,43% 84,42% 84,36% 81,64% 84,12% 80,25% 75,63% 77,22%
Rörelsekapital/omsättning -3,13% 1,92% -3,05% -2,86% 2,17% 0,23% 4,77% 8,52% 10,85% 9,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,81% 19,63% 18,44% 19,97% 22,71% 26,04% 23,83% 29,48% 25,40% 28,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,41% 101,20% 85,91% 85,81% 107,49% 100,82% 113,98% 138,88% 143,03% 146,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!