Visa allt om JKN Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 128 342 93 894 70 101 64 888 65 570 53 556 34 245 27 518 21 772 19 221
Övrig omsättning 2 000 687 3 205 796 1 406 472 755 105 1 40
Rörelseresultat (EBIT) 5 466 6 403 2 906 2 851 5 062 2 868 1 812 2 302 1 181 2 018
Resultat efter finansnetto 4 791 5 895 2 439 2 549 4 644 2 576 1 421 1 881 755 1 683
Årets resultat 945 1 610 669 731 2 311 583 503 453 328 199
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 421 29 747 24 051 23 290 18 007 19 555 12 416 13 873 15 411 12 292
Omsättningstillgångar 38 683 28 768 19 909 15 456 15 233 13 212 11 521 6 656 5 683 3 360
Tillgångar 74 104 58 515 43 960 38 746 33 239 32 767 23 937 20 529 21 094 15 652
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 905 6 960 5 350 4 681 4 201 2 190 1 907 1 404 950 622
Obeskattade reserver 13 152 13 152 10 843 9 768 8 196 6 576 4 776 4 030 2 750 2 440
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 849 16 172 9 806 9 704 5 582 9 740 7 775 8 061 8 787 7 176
Kortfristiga skulder 32 198 22 231 17 961 14 593 15 261 14 261 9 479 7 033 8 606 5 414
Skulder och eget kapital 74 104 58 515 43 960 38 746 33 239 32 767 23 937 20 529 21 094 15 652
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 440 399
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 7 858 6 258 5 793 5 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 952 1 801 2 044 1 934
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 250 300 300 0 0 0
Omsättning 130 342 94 581 73 306 65 684 66 976 54 028 35 000 27 623 21 773 19 261
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 42 37 35 32 28 21 17 14 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 619 2 236 1 895 1 854 2 049 1 913 1 631 1 619 1 555 1 201
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 579 587 550 569 585 571 531 491 613 535
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 913 13 021 8 891 7 945 9 925 6 888 5 445 5 820 3 992 3 910
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,69% 33,94% 8,03% -1,04% 22,43% 56,39% 24,45% 26,39% 13,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,38% 10,94% 6,61% 7,36% 15,23% 8,76% 7,58% 11,26% 5,60% 12,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,26% 6,82% 4,15% 4,39% 7,72% 5,36% 5,30% 8,40% 5,42% 10,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,01% 50,04% 48,46% 56,35% 52,98% 56,43% 58,90% 61,64% 68,12% 73,48%
Rörelsekapital/omsättning 5,05% 6,96% 2,78% 1,33% -0,04% -1,96% 5,96% -1,37% -13,43% -10,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,51% 29,43% 31,41% 31,75% 31,87% 22,34% 23,53% 22,15% 14,67% 15,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,22% 126,65% 106,60% 100,71% 98,87% 89,96% 121,54% 94,64% 66,04% 62,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!