Visa allt om Swedavia AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 717 000 2 494 000 6 235 000 5 922 000 5 745 000 5 546 000 5 416 000 5 538 000 5 233 000 4 965 000
Övrig omsättning 486 000 872 000 257 000 274 000 181 000 410 000 1 059 000 347 000 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 385 000 -1 593 000 709 000 682 000 651 000 966 000 1 755 000 1 405 000 946 000 831 000
Resultat efter finansnetto -1 441 000 -1 672 000 736 000 642 000 575 000 869 000 1 547 000 1 162 000 686 000 555 000
Årets resultat -1 182 000 -1 282 000 583 000 517 000 407 000 717 000 1 411 000 926 000 501 000 447 000
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 498 000 21 934 000 21 038 000 18 225 000 16 447 000 13 145 000 12 384 000 11 353 000 15 122 000 13 708 000
Omsättningstillgångar 3 213 000 2 751 000 1 914 000 1 499 000 1 140 000 1 858 000 874 000 3 912 000 1 011 000 1 080 000
Tillgångar 25 711 000 24 686 000 22 952 000 19 725 000 17 587 000 15 003 000 13 258 000 15 265 000 16 133 000 14 788 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 990 000 10 533 000 9 440 000 8 066 000 7 665 000 4 929 000 6 863 000 5 571 000 4 905 000 4 290 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 11 000 10 000
Avsättningar (tkr) 1 251 000 1 215 000 1 203 000 0 1 503 000 1 332 000 0 983 000 1 215 000 0
Långfristiga skulder 9 186 000 9 829 000 9 453 000 7 598 000 4 530 000 3 324 000 4 022 000 3 860 000 6 510 000 4 413 000
Kortfristiga skulder 3 284 000 3 110 000 2 856 000 4 059 000 3 889 000 3 475 000 2 373 000 4 850 000 3 492 000 6 075 000
Skulder och eget kapital 25 711 000 24 686 000 22 952 000 19 725 000 17 587 000 15 003 000 13 258 000 15 265 000 16 133 000 14 788 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 24 000 24 000 - 31 000 28 000 29 000 34 000 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 971 000 1 004 000 1 393 000 1 335 000 1 248 000 1 147 000 1 103 000 975 000 913 000 933 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 471 000 496 000 615 000 663 000 623 000 509 000 705 000 457 000 408 000 421 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 203 000 3 366 000 6 492 000 6 196 000 5 926 000 5 956 000 6 475 000 5 885 000 5 233 000 4 965 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 244 2 600 3 050 3 217 3 074 2 949 2 787 2 460 2 369 2 624
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 211 959 2 044 1 841 1 869 1 881 1 943 2 251 2 209 1 892
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 661 596 673 631 622 597 601 600 578 531
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 000 -137 000 2 018 000 1 785 000 1 703 000 1 927 000 2 670 000 2 351 000 1 886 000 1 681 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,94% -60,00% 5,29% 3,08% 3,59% 2,40% -2,20% 5,83% 5,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,10% -6,21% 3,76% 3,74% 3,94% 6,75% 13,43% 9,54% 5,94% 5,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -48,21% -61,51% 13,83% 12,46% 12,06% 18,27% 32,88% 26,29% 18,31% 17,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,61% -14,39% -15,11% -43,23% -47,85% -29,16% -27,68% -16,94% -47,41% -100,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,63% 42,67% 41,13% 40,89% 43,58% 42,96% 51,76% 36,50% 30,40% 29,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,95% 86,62% 65,13% 35,77% 28,18% 52,32% 36,83% 18,25% 28,95% 17,15%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 698 000 2 442 000 6 146 000 5 873 000 5 713 000 5 492 000 5 259 000 5 194 000 4 932 000 4 868 000
Övrig omsättning 394 000 444 000 257 000 219 000 174 000 168 000 148 000 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 592 000 -2 198 000 403 000 429 000 450 000 662 000 437 000 828 000 713 000 685 000
Resultat efter finansnetto -1 722 000 -2 319 000 318 000 346 000 1 387 000 1 296 000 589 000 471 000 571 000 385 000
Årets resultat -898 000 -1 409 000 258 000 272 000 1 279 000 1 095 000 523 000 178 000 284 000 44 000
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 540 000 19 825 000 18 395 000 17 083 000 15 510 000 13 145 000 12 012 000 11 976 000 12 026 000 14 072 000
Omsättningstillgångar 4 015 000 3 865 000 3 163 000 2 694 000 2 440 000 1 858 000 1 467 000 3 811 000 4 444 000 1 667 000
Tillgångar 24 555 000 23 691 000 21 558 000 19 777 000 17 950 000 15 003 000 13 479 000 15 787 000 16 470 000 15 739 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 204 000 8 551 000 7 476 000 6 217 000 6 067 000 4 929 000 4 068 000 3 775 000 3 598 000 3 314 000
Obeskattade reserver 1 083 000 1 575 000 2 050 000 2 035 000 2 000 000 1 943 000 1 982 000 1 967 000 1 567 000 1 201 000
Avsättningar (tkr) 1 482 000 1 443 000 1 524 000 1 367 000 1 361 000 1 332 000 1 312 000 1 111 000 1 202 000 1 276 000
Långfristiga skulder 8 120 000 8 491 000 7 678 000 6 040 000 4 402 000 3 324 000 2 413 000 3 114 000 6 320 000 3 035 000
Kortfristiga skulder 3 666 000 3 631 000 2 830 000 4 117 000 4 120 000 3 475 000 3 704 000 5 820 000 3 783 000 6 913 000
Skulder och eget kapital 24 555 000 23 691 000 21 558 000 19 777 000 17 950 000 15 003 000 13 479 000 15 787 000 16 470 000 15 739 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 24 000 24 000 - 31 000 28 000 29 000 34 000 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 971 000 1 004 000 1 393 000 1 335 000 1 248 000 1 141 000 1 077 000 963 000 904 000 927 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 461 000 465 000 615 000 663 000 623 000 506 000 696 000 351 000 402 000 451 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 122 000 143 002 232 066 0 0 0
Omsättning 3 092 000 2 886 000 6 403 000 6 092 000 5 887 000 5 660 000 5 407 000 5 194 000 4 932 000 4 868 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 244 2 600 3 050 3 074 3 074 2 941 2 759 2 449 2 355 2 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 202 939 2 015 1 911 1 858 1 867 1 906 2 121 2 094 1 864
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 666 584 719 678 637 589 673 554 575 543
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -329 000 -871 000 1 599 000 1 540 000 1 518 000 1 642 000 1 373 000 1 740 000 1 601 000 1 541 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,48% -60,27% 4,65% 2,80% 4,02% 4,43% 1,25% 5,31% 1,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,44% -9,21% 1,98% 2,25% 8,39% 9,48% 6,42% 4,41% 4,96% 4,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -58,64% -89,35% 6,93% 7,56% 26,36% 25,91% 16,47% 13,40% 16,57% 15,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,94% 9,58% 5,42% -24,23% -29,41% -29,44% -42,54% -38,68% 13,40% -107,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,00% 41,28% 42,10% 39,46% 42,49% 42,96% 41,65% 33,63% 29,27% 26,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,86% 104,98% 110,00% 64,37% 58,20% 52,32% 38,50% 64,83% 116,39% 23,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!