Visa allt om Swedavia AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 6 235 000 5 922 000 5 745 000 5 546 000 5 416 000 5 538 000 5 233 000 4 965 000 4 693 000 3 277 000
Övrig omsättning 257 000 274 000 181 000 410 000 1 059 000 347 000 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 709 000 682 000 651 000 966 000 1 755 000 1 405 000 946 000 831 000 737 000 420 000
Resultat efter finansnetto 736 000 642 000 575 000 869 000 1 547 000 1 162 000 686 000 555 000 482 000 192 000
Årets resultat 583 000 517 000 407 000 717 000 1 411 000 926 000 501 000 447 000 375 000 15 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 038 000 18 225 000 16 447 000 13 145 000 12 384 000 11 353 000 15 122 000 13 708 000 11 129 000 10 865 000
Omsättningstillgångar 1 914 000 1 499 000 1 140 000 1 858 000 874 000 3 912 000 1 011 000 1 080 000 1 015 000 1 047 000
Tillgångar 22 952 000 19 725 000 17 587 000 15 003 000 13 258 000 15 265 000 16 133 000 14 788 000 12 144 000 11 912 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 440 000 8 066 000 7 665 000 4 929 000 6 863 000 5 571 000 4 905 000 4 290 000 3 993 000 3 618 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 11 000 10 000 9 000 9 000
Avsättningar (tkr) 1 203 000 0 1 503 000 1 332 000 0 983 000 1 215 000 0 1 285 000 1 239 000
Långfristiga skulder 9 453 000 7 598 000 4 530 000 3 324 000 4 022 000 3 860 000 6 510 000 4 413 000 3 554 000 4 029 000
Kortfristiga skulder 2 856 000 4 059 000 3 889 000 3 475 000 2 373 000 4 850 000 3 492 000 6 075 000 3 303 000 3 017 000
Skulder och eget kapital 22 952 000 19 725 000 17 587 000 15 003 000 13 258 000 15 265 000 16 133 000 14 788 000 12 144 000 11 912 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 31 000 28 000 29 000 34 000 - - 0 4 770 8 097
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 393 000 1 335 000 1 248 000 1 147 000 1 103 000 975 000 913 000 933 000 877 230 818 903
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 615 000 663 000 623 000 509 000 705 000 457 000 408 000 421 000 387 000 218 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 492 000 6 196 000 5 926 000 5 956 000 6 475 000 5 885 000 5 233 000 4 965 000 4 693 000 3 277 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 050 3 217 3 074 2 949 2 787 2 460 2 369 2 624 2 516 2 496
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 044 1 841 1 869 1 881 1 943 2 251 2 209 1 892 1 865 1 313
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 673 631 622 597 601 600 578 531 505 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 018 000 1 785 000 1 703 000 1 927 000 2 670 000 2 351 000 1 886 000 1 681 000 1 599 000 1 050 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,29% 3,08% 3,59% 2,40% -2,20% 5,83% 5,40% 5,80% 43,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,76% 3,74% 3,94% 6,75% 13,43% 9,54% 5,94% 5,77% 6,25% 3,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,83% 12,46% 12,06% 18,27% 32,88% 26,29% 18,31% 17,18% 16,17% 13,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,11% -43,23% -47,85% -29,16% -27,68% -16,94% -47,41% -100,60% -48,75% -60,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,13% 40,89% 43,58% 42,96% 51,76% 36,50% 30,40% 29,01% 32,88% 30,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,13% 35,77% 28,18% 52,32% 36,83% 18,25% 28,95% 17,15% 29,64% 33,58%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 6 146 000 5 873 000 5 713 000 5 492 000 5 259 000 5 194 000 4 932 000 4 868 000 4 687 000 3 320 000
Övrig omsättning 257 000 219 000 174 000 168 000 148 000 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 403 000 429 000 450 000 662 000 437 000 828 000 713 000 685 000 714 000 404 000
Resultat efter finansnetto 318 000 346 000 1 387 000 1 296 000 589 000 471 000 571 000 385 000 471 000 118 000
Årets resultat 258 000 272 000 1 279 000 1 095 000 523 000 178 000 284 000 44 000 178 000 -514 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 395 000 17 083 000 15 510 000 13 145 000 12 012 000 11 976 000 12 026 000 14 072 000 11 292 000 11 017 000
Omsättningstillgångar 3 163 000 2 694 000 2 440 000 1 858 000 1 467 000 3 811 000 4 444 000 1 667 000 1 008 000 1 019 000
Tillgångar 21 558 000 19 777 000 17 950 000 15 003 000 13 479 000 15 787 000 16 470 000 15 739 000 12 300 000 12 036 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 476 000 6 217 000 6 067 000 4 929 000 4 068 000 3 775 000 3 598 000 3 314 000 3 267 000 3 089 000
Obeskattade reserver 2 050 000 2 035 000 2 000 000 1 943 000 1 982 000 1 967 000 1 567 000 1 201 000 940 000 660 000
Avsättningar (tkr) 1 524 000 1 367 000 1 361 000 1 332 000 1 312 000 1 111 000 1 202 000 1 276 000 1 204 000 1 224 000
Långfristiga skulder 7 678 000 6 040 000 4 402 000 3 324 000 2 413 000 3 114 000 6 320 000 3 035 000 3 553 000 4 029 000
Kortfristiga skulder 2 830 000 4 117 000 4 120 000 3 475 000 3 704 000 5 820 000 3 783 000 6 913 000 3 336 000 3 034 000
Skulder och eget kapital 21 558 000 19 777 000 17 950 000 15 003 000 13 479 000 15 787 000 16 470 000 15 739 000 12 300 000 12 036 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 31 000 28 000 29 000 34 000 - - 0 4 860 8 097
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 393 000 1 335 000 1 248 000 1 141 000 1 077 000 963 000 904 000 927 000 872 140 818 903
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 615 000 663 000 623 000 506 000 696 000 351 000 402 000 451 000 387 000 214 000
Utdelning till aktieägare 0 0 122 000 143 002 232 066 0 0 0 0 0
Omsättning 6 403 000 6 092 000 5 887 000 5 660 000 5 407 000 5 194 000 4 932 000 4 868 000 4 687 000 3 320 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 050 3 074 3 074 2 941 2 759 2 449 2 355 2 612 2 505 2 484
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 015 1 911 1 858 1 867 1 906 2 121 2 094 1 864 1 871 1 337
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 719 678 637 589 673 554 575 543 505 333
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 599 000 1 540 000 1 518 000 1 642 000 1 373 000 1 740 000 1 601 000 1 541 000 1 566 000 1 027 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,65% 2,80% 4,02% 4,43% 1,25% 5,31% 1,31% 3,86% 41,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,98% 2,25% 8,39% 9,48% 6,42% 4,41% 4,96% 4,78% 6,15% 3,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,93% 7,56% 26,36% 25,91% 16,47% 13,40% 16,57% 15,45% 16,13% 12,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,42% -24,23% -29,41% -29,44% -42,54% -38,68% 13,40% -107,76% -49,67% -60,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,10% 39,46% 42,49% 42,96% 41,65% 33,63% 29,27% 26,68% 32,19% 29,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,00% 64,37% 58,20% 52,32% 38,50% 64,83% 116,39% 23,61% 29,14% 32,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...