Visa allt om Construction Law Stockholm AB
Visa allt om Construction Law Stockholm AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 155 285 147 128 124 586 114 736 93 633 75 975 66 915
Övrig omsättning - 24 - - 37 - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 082 46 595 46 853 39 601 32 256 29 193 21 707
Resultat efter finansnetto 43 505 46 046 46 582 39 347 32 016 28 995 21 577
Årets resultat 37 550 40 716 42 100 14 650 10 858 7 790 7 240
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 910 12 520 8 767 2 127 1 787 861 977
Omsättningstillgångar 59 177 61 788 62 462 51 164 39 917 34 888 27 318
Tillgångar 75 087 74 308 71 228 53 291 41 704 35 749 28 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 388 19 847 17 391 14 892 11 108 7 950 7 360
Minoritetsintressen 15 649 22 474 22 150 17 284 13 014 15 326 7 617
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 794 3 367 4 318 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 255 28 619 27 369 21 115 17 582 12 473 13 319
Skulder och eget kapital 75 087 74 308 71 228 53 291 41 704 35 749 28 296
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 6 962 7 068 5 774 0 - 0 5 334
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 35 485 30 583 25 828 29 297 23 509 17 187 10 904
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 20 819 18 287 14 936 13 695 11 221 9 223 8 716
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 155 285 147 152 124 586 114 736 93 670 75 975 66 915
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 65 64 52 45 41 34 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 389 2 299 2 396 2 550 2 284 2 235 2 677
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 039 946 959 1 016 895 825 1 064
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 47 609 48 716 48 868 39 755 32 540 29 408 21 944
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,54% 18,09% 8,58% 22,54% 23,24% 13,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 58,71% 62,71% 65,80% 74,35% 77,40% 81,71% 76,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,39% 31,67% 37,62% 34,53% 34,48% 38,45% 32,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,98% 22,54% 28,17% 26,19% 23,85% 29,50% 20,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,82% 26,71% 24,42% 27,94% 26,64% 22,24% 26,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,34% 215,90% 228,22% 242,31% 227,03% 279,71% 205,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 69 677 61 563 51 200 48 049 0 0 0
Övrig omsättning - 24 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 268 2 923 1 908 2 625 -9 -7 -13
Resultat efter finansnetto 26 965 24 046 20 269 18 815 14 752 10 571 9 889
Årets resultat 21 009 18 715 15 788 14 650 10 858 7 790 7 240
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 799 19 793 18 458 16 315 14 780 10 663 9 987
Omsättningstillgångar 18 959 17 389 16 882 14 366 3 002 2 717 22
Tillgångar 41 759 37 182 35 340 30 680 17 782 13 380 10 009
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 298 18 993 16 064 14 892 11 108 7 950 7 360
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 460 18 189 19 276 15 788 6 675 5 429 2 649
Skulder och eget kapital 41 759 37 182 35 340 30 680 17 782 13 380 10 009
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD 6 962 7 068 5 774 29 424 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 35 448 30 583 25 828 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - -
Sociala kostnader 208 153 18 287 14 936 13 695 0 0 -
Utdelning till aktieägare 21 036 18 704 15 810 14 640 10 866 7 700 7 200
Omsättning 69 677 61 587 51 200 48 049 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 65 64 52 45 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 072 962 985 1 068 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 987 885 910 971 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 268 2 923 1 908 2 625 -9 -7 -13
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,18% 20,24% 6,56% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 64,61% 64,90% 57,39% 61,46% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,72% 39,20% 39,62% 39,24% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning -2,15% -1,30% -4,68% -2,96% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,00% 51,08% 45,46% 48,54% 62,47% 59,42% 73,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,66% 95,60% 87,58% 90,99% 44,97% 50,05% 0,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...