Visa allt om Tevy - bygg och inredning AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 32 156 25 804 19 497 21 625 20 315 18 177 15 122 12 955 12 787 9 281
Övrig omsättning 70 146 69 91 69 0 0 358 571 973
Rörelseresultat (EBIT) 198 765 -552 1 026 -390 566 578 157 -31 603
Resultat efter finansnetto 201 680 -626 957 -455 514 278 -75 -258 603
Årets resultat 106 363 -404 588 -250 279 169 -75 -118 338
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 545 3 211 2 132 2 076 2 124 2 168 1 722 837 245 293
Omsättningstillgångar 3 686 3 073 2 718 3 335 2 793 2 630 1 948 3 587 2 473 1 055
Tillgångar 7 231 6 284 4 851 5 411 4 917 4 798 3 670 4 424 2 718 1 348
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 360 654 292 696 213 513 284 175 250 368
Obeskattade reserver 190 190 0 222 0 205 65 0 0 140
Avsättningar (tkr) 400 130 100 100 50 50 50 0 0 0
Långfristiga skulder 1 066 1 665 1 155 950 1 202 1 050 1 113 2 567 0 67
Kortfristiga skulder 5 215 3 645 3 304 3 443 3 452 2 980 2 159 1 683 2 468 774
Skulder och eget kapital 7 231 6 284 4 851 5 411 4 917 4 798 3 670 4 424 2 718 1 348
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 567 4 368 4 633 4 149 3 043
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 1 744 1 410 1 266 1 221 919
Utdelning till aktieägare 0 400 0 0 0 50 0 0 0 0
Omsättning 32 226 25 950 19 566 21 716 20 384 18 177 15 122 13 313 13 358 10 254
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 35 28 28 28 25 21 20 18 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 869 737 696 772 726 727 720 648 710 714
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 341 322 296 302 317 302 285 297 313 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 265 916 -478 1 101 -314 609 596 171 -27 619
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,62% 32,35% -9,84% 6,45% 11,76% 20,20% 16,73% 1,31% 37,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,96% 12,35% -11,38% 18,96% -7,89% 11,80% 16,98% 3,55% -1,14% 44,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,89% 3,01% -2,83% 4,74% -1,91% 3,11% 4,12% 1,21% -0,24% 6,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,08% 62,66% 56,08% 58,10% 57,98% 59,04% 58,70% 57,83% 55,02% 60,51%
Rörelsekapital/omsättning -4,75% -2,22% -3,01% -0,50% -3,24% -1,93% -1,40% 14,70% 0,04% 3,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,03% 12,77% 6,02% 16,06% 4,33% 14,02% 9,12% 3,96% 9,20% 34,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,68% 84,31% 82,26% 96,86% 80,91% 88,26% 90,23% 115,27% 99,80% 105,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!