Visa allt om Jek Gruppen i Norrbotten AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 86 419 87 203 88 427 82 500 55 324 35 344 22 930 38 332 12 421 9 102
Övrig omsättning 1 058 1 372 966 1 045 980 678 310 114 78 61
Rörelseresultat (EBIT) 343 -1 552 990 1 667 1 418 684 -74 51 374 24
Resultat efter finansnetto 1 555 -1 609 871 1 847 1 558 625 425 10 356 15
Årets resultat 1 555 -1 090 968 1 468 826 67 415 -20 110 3
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 037 3 761 2 324 2 029 2 313 2 612 655 1 041 408 127
Omsättningstillgångar 15 367 15 787 17 248 15 046 10 587 7 711 5 208 5 590 2 172 1 322
Tillgångar 16 404 19 548 19 572 17 076 12 900 10 323 5 863 6 631 2 580 1 449
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 714 159 1 650 1 782 1 014 588 721 306 326 216
Obeskattade reserver 0 0 518 969 969 536 136 136 177 27
Avsättningar (tkr) 0 0 73 13 250 195 35 464 252 60
Långfristiga skulder 387 2 303 1 073 901 1 114 1 444 390 126 78 0
Kortfristiga skulder 14 303 17 086 16 259 13 411 9 552 7 561 4 581 5 600 1 748 1 146
Skulder och eget kapital 16 404 19 548 19 572 17 076 12 900 10 323 5 863 6 631 2 580 1 449
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 589 5 421 2 972 1 989
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 2 088 1 714 759 383
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 400 200 200 0 0 0
Omsättning 87 477 88 575 89 393 83 545 56 304 36 022 23 240 38 446 12 499 9 163
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 47 49 50 37 23 15 15 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 010 1 855 1 805 1 650 1 495 1 537 1 529 2 555 1 380 1 517
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 522 516 577 566 557 546 535 521 465 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 824 -959 1 624 2 256 1 994 949 75 137 418 48
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,90% -1,38% 7,18% 49,12% 56,53% 54,14% -40,18% 208,61% 36,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,24% -7,12% 5,31% 11,34% 12,60% 6,97% 8,44% 0,77% 14,50% 1,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,13% -1,60% 1,18% 2,35% 2,94% 2,04% 2,16% 0,13% 3,01% 0,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,16% 26,40% 44,57% 47,42% 52,54% 49,67% 46,16% 27,18% 61,11% 53,54%
Rörelsekapital/omsättning 1,23% -1,49% 1,12% 1,98% 1,87% 0,42% 2,73% -0,03% 3,41% 1,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,45% 0,81% 10,49% 14,86% 13,72% 9,75% 14,11% 6,21% 17,99% 16,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,02% 82,22% 94,83% 103,12% 102,42% 93,36% 105,61% 99,82% 119,22% 115,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!