Visa allt om Sunwind Gylling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 46 556 28 473 40 806 41 302 50 205 34 837 31 770 35 324 27 045
Övrig omsättning 113 661 104 31 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 652 -1 174 -36 -45 1 447 964 413 752 1 461
Resultat efter finansnetto 1 640 -1 176 -50 2 1 420 816 233 481 1 389
Årets resultat 155 17 44 192 1 099 102 88 220 735
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 292 6 180 5 734 3 668 1 795 2 282 2 852 225 251
Omsättningstillgångar 16 118 16 426 20 097 18 781 18 963 10 250 13 062 14 942 13 095
Tillgångar 24 410 22 605 25 831 22 449 20 758 12 531 15 914 15 167 13 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 353 8 198 8 181 8 137 7 945 6 846 2 043 1 955 835
Obeskattade reserver 0 229 840 954 0 0 590 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 1 214 1 243 0 510 366
Långfristiga skulder 3 000 3 000 4 000 4 000 3 000 622 1 000 3 941 2 920
Kortfristiga skulder 13 057 11 177 12 810 9 358 8 599 3 820 12 282 8 761 9 226
Skulder och eget kapital 24 410 22 605 25 831 22 449 20 758 12 531 15 914 15 167 13 346
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2017-04
2016-04
2015-04
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 964
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 4 995 6 509 4 363 4 494 4 469 2 050
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 2 234 2 719 1 959 1 830 2 038 1 271
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 46 669 29 134 40 910 41 333 50 205 34 837 31 770 35 324 27 045
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 13 13 13 11 12 12 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 325 2 190 3 139 3 177 4 564 2 903 2 648 2 944 2 705
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 622 421 671 579 878 550 542 577 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 776 -756 592 582 2 237 1 538 457 800 1 493
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 63,51% - -1,20% -17,73% - 9,65% -10,06% 30,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,77% -5,19% -0,13% 0,11% 8,04% 7,84% 2,74% 5,03% 10,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,55% -4,12% -0,08% 0,06% 3,32% 2,82% 1,37% 2,16% 5,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,54% 33,53% 35,79% 32,42% 40,05% 40,79% 38,08% 39,55% 39,93%
Rörelsekapital/omsättning 6,57% 18,44% 17,86% 22,81% 20,64% 18,46% 2,46% 17,50% 14,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,22% 37,06% 34,21% 39,56% 38,27% 54,63% 15,57% 12,89% 6,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,51% 39,41% 73,08% 65,12% 85,01% 60,63% 30,59% 49,14% 38,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2010 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...