Visa allt om Worldexchange Stockholm AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 254 159 167 221 198 404 247 399 230 060 149 528 134 786 146 100 64 632 56 342
Övrig omsättning 38 0 0 16 0 95 214 291 123 48
Rörelseresultat (EBIT) 2 264 1 370 1 625 2 670 1 775 24 537 685 595 322
Resultat efter finansnetto 2 258 1 356 1 612 2 663 1 768 17 537 686 637 284
Årets resultat 1 327 890 936 2 076 1 033 3 491 366 333 140
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 122 208 361 515 203 276 711 321 122 165
Omsättningstillgångar 8 135 6 540 5 961 4 884 3 410 1 767 1 969 1 882 1 037 1 026
Tillgångar 8 257 6 748 6 322 5 399 3 613 2 043 2 681 2 203 1 160 1 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 179 5 023 4 302 3 529 1 946 913 1 210 879 573 240
Obeskattade reserver 1 906 1 339 1 129 789 789 346 346 439 258 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 156 243 288 0 0 0 0 0 363
Kortfristiga skulder 172 229 648 793 878 785 1 125 885 329 501
Skulder och eget kapital 8 257 6 748 6 322 5 399 3 613 2 043 2 681 2 203 1 160 1 191
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 556 887 830 940 680 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 209 315 258 292 199 68
Utdelning till aktieägare 0 172 169 163 493 0 300 160 60 0
Omsättning 254 197 167 221 198 404 247 415 230 060 149 623 135 000 146 391 64 755 56 390
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 2 4 7 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 63 540 41 805 49 601 82 466 115 030 37 382 19 255 36 525 21 544 28 171
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 361 364 330 368 383 301 156 308 293 155
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 350 1 524 1 779 2 788 1 882 128 633 758 638 371
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 51,99% -15,72% -19,80% 7,54% 53,86% 10,94% - 126,05% 14,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,43% 20,30% 25,70% 49,45% 49,13% 1,42% 20,07% 31,14% 55,00% 27,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,89% 0,82% 0,82% 1,08% 0,77% 0,02% 0,40% 0,47% 0,99% 0,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 1,85% 2,07% 1,92% 1,81% 1,37% 1,54% 1,79% 1,79% 2,74% 2,18%
Rörelsekapital/omsättning 3,13% 3,77% 2,68% 1,65% 1,10% 0,66% 0,63% 0,68% 1,10% 0,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,84% 89,91% 81,98% 76,76% 70,89% 57,90% 55,20% 54,59% 65,79% 25,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 750,00% 2 569,87% 816,05% 544,77% 350,57% 174,14% 127,64% 177,06% 269,30% 82,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...