Visa allt om Johan Lindblad Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 18 558 19 599 13 573 15 237 11 812 10 517 7 768 4 504 5 248 4 836
Övrig omsättning 5 0 0 162 105 132 56 0 13 29
Rörelseresultat (EBIT) 1 056 1 103 517 611 555 711 697 112 276 -155
Resultat efter finansnetto 1 051 1 096 511 609 554 711 696 107 260 -177
Årets resultat 733 636 420 545 439 537 442 130 123 0
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 716 347 336 404 117 99 103 310 476 521
Omsättningstillgångar 6 401 5 838 4 735 4 012 3 703 3 697 2 577 1 135 1 073 829
Tillgångar 7 118 6 186 5 071 4 416 3 819 3 795 2 681 1 445 1 549 1 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 288 2 555 1 919 1 499 1 555 1 315 929 487 357 234
Obeskattade reserver 514 428 145 182 275 288 270 141 201 112
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
Kortfristiga skulder 3 315 3 202 3 007 2 734 1 990 2 192 1 482 817 991 867
Skulder och eget kapital 7 118 6 186 5 071 4 416 3 819 3 795 2 681 1 445 1 549 1 351
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 645 1 131 977 933 873
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 577 370 321 307 308
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 600 200 150 0 0 0
Omsättning 18 563 19 599 13 573 15 399 11 917 10 649 7 824 4 504 5 261 4 865
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 6 5 5 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 651 3 267 2 262 2 540 2 362 2 103 2 589 1 501 1 749 1 612
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 552 561 547 542 547 446 504 437 419 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 175 1 180 585 673 589 800 844 278 437 -14
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,31% 44,40% -10,92% 29,00% 12,31% 35,39% 72,47% -14,18% 8,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,84% 17,83% 10,20% 13,84% 14,53% 18,74% 26,00% 7,82% 17,82% -11,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,69% 5,63% 3,81% 4,01% 4,70% 6,76% 8,97% 2,51% 5,26% -3,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,84% 35,79% 39,72% 26,94% 34,85% 38,51% 39,89% 46,40% 41,23% 36,04%
Rörelsekapital/omsättning 16,63% 13,45% 12,73% 8,39% 14,50% 14,31% 14,10% 7,06% 1,56% -0,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,83% 46,70% 40,07% 37,16% 46,33% 40,57% 42,51% 41,31% 32,61% 23,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,22% 179,58% 129,10% 105,96% 167,89% 166,74% 172,54% 131,70% 108,27% 95,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!