Visa allt om WermlandsBygg i Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 181 497 173 856 83 889 69 632 52 396 12 974 7 683 5 972 1 445 50
Övrig omsättning - - - 98 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 122 12 690 3 452 4 556 4 456 225 -28 7 487 14
Resultat efter finansnetto 2 119 12 674 3 439 4 552 4 449 218 -30 8 487 14
Årets resultat 1 231 10 055 2 576 3 500 2 558 167 53 2 192 11
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 777 251 1 214 693 313 363 438 300 128 55
Omsättningstillgångar 59 789 41 627 25 500 19 301 14 993 7 769 1 985 3 657 1 181 67
Tillgångar 60 565 41 879 26 714 19 994 15 305 8 132 2 422 3 957 1 309 122
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 443 12 212 3 158 4 582 3 082 524 357 304 303 111
Obeskattade reserver 1 644 1 104 1 342 1 221 1 162 0 0 101 101 0
Avsättningar (tkr) 319 180 180 180 370 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 452 111 34 47 67 0 0 0
Kortfristiga skulder 47 159 28 382 21 583 13 899 10 657 7 561 1 999 3 553 906 12
Skulder och eget kapital 60 565 41 879 26 714 19 994 15 305 8 132 2 422 3 957 1 309 122
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 63 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 249 2 843 2 649 922 36 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 1 339 947 899 275 21 0
Utdelning till aktieägare 0 2 000 1 000 4 000 2 000 0 0 0 0 0
Omsättning 181 497 173 856 83 889 69 730 52 396 12 974 7 683 5 972 1 445 50
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 15 14 14 14 12 10 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 643 11 590 5 992 4 974 3 743 1 081 768 2 986 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 654 646 505 562 415 322 367 609 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 296 12 708 3 636 4 668 4 531 299 29 34 492 14
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,40% 107,25% 20,47% 32,90% 303,85% 68,87% 28,65% 313,29% 2 790,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,50% 30,30% 12,92% 22,79% 29,11% 2,77% -1,16% 0,18% 37,20% 11,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,17% 7,30% 4,11% 6,54% 8,50% 1,73% -0,36% 0,12% 33,70% 28,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,21% 18,76% 21,15% 24,73% 26,33% 41,75% 61,33% 34,78% 66,57% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,96% 7,62% 4,67% 7,76% 8,28% 1,60% -0,18% 1,74% 19,03% 110,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,01% 31,22% 15,74% 27,68% 26,06% 6,44% 14,74% 9,56% 28,83% 90,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,78% 146,67% 118,15% 138,87% 140,41% 96,43% 88,24% 97,47% 97,90% 558,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...