Visa allt om Triumf Glass AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 393 259 395 786 315 287 301 254 270 901 276 109 243 389 204 030 208 636 181 556
Övrig omsättning 2 889 5 036 2 779 1 867 1 584 1 011 1 282 2 475 2 474 4 761
Rörelseresultat (EBIT) 16 796 19 452 8 958 12 346 8 196 12 886 8 666 380 -5 342 -1 932
Resultat efter finansnetto 16 176 18 667 8 089 10 590 7 328 11 573 7 314 -1 319 -6 543 -2 816
Årets resultat 8 937 10 571 4 346 5 356 3 294 746 5 604 823 -6 543 -2 816
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 239 52 395 58 354 53 984 53 386 47 035 45 108 46 244 43 935 38 446
Omsättningstillgångar 88 501 77 679 65 074 57 312 48 835 52 029 42 012 36 957 31 531 40 669
Tillgångar 135 740 130 074 123 428 111 295 102 221 99 064 87 120 83 201 75 466 79 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 174 26 237 27 910 26 564 23 208 22 914 25 168 19 564 18 741 25 284
Obeskattade reserver 28 289 23 902 19 080 16 789 13 430 10 492 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 000 26 100 26 336 26 100 26 100 26 100 26 100 26 100 0 0
Kortfristiga skulder 50 277 53 835 50 103 41 843 39 483 39 557 35 852 37 537 56 725 53 831
Skulder och eget kapital 135 740 130 074 123 428 111 295 102 221 99 064 87 120 83 201 75 466 79 116
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 841 707 693 702 521 712 561 438 364 354
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 41 501 40 854 35 038 35 311 32 005 31 842 29 687 28 881 29 778 25 429
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 734 17 511 15 846 15 784 13 656 13 110 12 196 12 207 11 906 10 199
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 396 148 400 822 318 066 303 121 272 485 277 120 244 671 206 505 211 110 186 317
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 99 98 91 92 85 84 82 82 87 78
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 972 4 039 3 465 3 275 3 187 3 287 2 968 2 488 2 398 2 328
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 603 567 563 543 544 518 506 497 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 960 31 609 18 390 20 393 14 790 18 867 11 900 4 653 -2 083 84
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,64% 25,53% 4,66% 11,20% -1,89% 13,44% 19,29% -2,21% 14,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,38% 14,95% 7,26% 10,26% 8,03% 13,01% 10,32% 0,61% -6,91% -2,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,27% 4,91% 2,84% 3,79% 3,03% 4,67% 3,70% 0,25% -2,50% -1,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,33% 33,64% 33,44% 33,85% 32,38% 32,82% 32,55% 30,90% 48,05% 41,28%
Rörelsekapital/omsättning 9,72% 6,02% 4,75% 5,13% 3,45% 4,52% 2,53% -0,28% -12,08% -7,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,96% 34,50% 34,67% 35,63% 32,95% 31,39% 28,89% 23,51% 24,83% 31,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,37% 73,73% 55,21% 68,17% 64,19% 68,14% 57,02% 49,29% 28,07% 44,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...