Visa allt om Svenska Alarm Gruppen AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 21 002 22 672 22 794 24 752 24 380 23 926 14 415 9 571 5 346 3 532
Övrig omsättning 46 288 6 52 98 104 24 10 58 15
Rörelseresultat (EBIT) 1 825 1 204 859 1 370 962 124 52 293 111 -77
Resultat efter finansnetto 1 785 1 174 797 1 312 875 56 32 263 69 -112
Årets resultat 1 420 661 432 741 476 21 39 190 69 -112
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 257 4 244 3 771 2 429 1 957 1 576 47 44 76 109
Omsättningstillgångar 4 244 3 439 4 247 4 887 4 543 3 075 3 132 2 363 2 056 1 413
Tillgångar 8 501 7 683 8 018 7 315 6 499 4 650 3 179 2 407 2 132 1 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 064 2 045 1 603 1 571 1 130 654 333 394 454 385
Obeskattade reserver 1 097 1 127 815 593 249 17 15 50 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 410 450 657 171 893 494 158 294 430 414
Kortfristiga skulder 3 930 4 062 4 942 4 980 4 227 3 484 2 672 1 669 1 248 723
Skulder och eget kapital 8 501 7 683 8 018 7 315 6 499 4 650 3 179 2 407 2 132 1 522
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 353 2 829 1 614 1 043
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 145 640 398 279
Utdelning till aktieägare 400 400 220 0 300 0 0 100 0 0
Omsättning 21 048 22 960 22 800 24 804 24 478 24 030 14 439 9 581 5 404 3 547
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 26 26 28 28 30 24 16 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 913 872 877 884 871 798 601 598 668 589
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 289 285 342 345 348 348 240 230 257 225
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 549 1 708 1 009 1 387 986 146 70 326 144 -59
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,37% -0,54% -7,91% 1,53% 1,90% 65,98% 50,61% 79,03% 51,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,47% 15,67% 10,90% 18,73% 14,80% 2,67% 1,70% 12,34% 5,30% -5,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,69% 5,31% 3,83% 5,53% 3,95% 0,52% 0,37% 3,10% 2,11% -2,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,94% 70,28% 67,12% 68,12% 65,96% 64,95% 61,66% 60,47% 59,39% 69,42%
Rörelsekapital/omsättning 1,50% -2,75% -3,05% -0,38% 1,30% -1,71% 3,19% 7,25% 15,11% 19,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,11% 38,06% 27,92% 27,80% 20,38% 14,35% 10,84% 17,99% 21,29% 25,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,02% 72,30% 74,36% 83,37% 95,22% 74,89% 105,95% 131,46% 149,68% 160,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!