Visa allt om Ligula Hospitality Group AB
Visa allt om Ligula Hospitality Group AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 908 324 812 885 630 392 629 805 444 695 371 575 0
Övrig omsättning 1 306 795 198 263 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 36 645 32 359 157 471 -4 973 -8 431 1 189 0
Resultat efter finansnetto 35 834 31 917 268 227 -8 039 -10 590 -599 0
Årets resultat 33 527 24 643 104 537 691 1 501 202 3 685
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 82 040 54 877 50 985 131 642 73 313 - 85 157
Omsättningstillgångar 263 663 269 003 359 530 138 180 82 378 69 335 81 290
Tillgångar 345 703 323 880 410 515 269 822 155 691 139 484 166 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 695 177 709 152 922 52 649 47 419 43 789 43 586
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 226 2 151 843 6 740 6 557 9 370 10 328
Långfristiga skulder 4 375 11 375 12 875 28 488 26 030 16 050 20 750
Kortfristiga skulder 208 407 132 645 243 875 181 945 75 685 70 275 91 782
Skulder och eget kapital 345 703 323 880 410 515 269 822 155 691 139 484 166 447
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 70 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 195 319 213 020 166 143 104 442 6 619 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 66 839 62 069 49 283 40 626 3 910 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 909 630 813 680 828 655 629 805 444 695 371 575 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 590 570 421 468 17 335 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 540 1 426 1 497 1 346 26 159 1 109 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 444 483 512 310 623 0 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 53 485 46 000 165 312 16 391 5 437 14 452 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,74% 28,95% 0,09% 41,63% 19,68% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,64% 10,06% 65,60% -1,82% -5,29% 0,98% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,05% 4,01% 42,72% -0,78% -1,85% 0,37% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,50% 41,27% 0,02% 3,75% 4,13% 6,08% -
Rörelsekapital/omsättning 6,08% 16,77% 18,35% -6,95% 1,51% -0,25% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,81% 54,87% 37,25% 19,51% 30,46% 31,39% 26,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,07% 199,51% 146,21% 72,44% 102,42% 92,44% 83,87%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 20 112 23 350 14 841 14 608 11 642 11 334 0 0
Övrig omsättning 666 14 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 777 -9 073 -12 488 -6 727 -7 921 -6 342 0 0
Resultat efter finansnetto -12 058 100 652 -12 857 3 277 -7 934 -6 342 0 0
Årets resultat 43 110 424 588 8 909 -113 169 2 764 0
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 645 5 912 4 990 35 263 13 818 2 271 2 050 0
Omsättningstillgångar 84 010 133 002 22 634 5 185 5 119 24 355 19 550 100
Tillgångar 91 655 138 914 27 624 40 448 18 937 26 626 21 600 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 884 118 841 8 417 11 829 2 920 3 033 2 864 100
Obeskattade reserver 0 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 375 7 375 8 875 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 396 11 448 9 082 27 369 14 767 22 343 17 486 0
Skulder och eget kapital 91 655 138 914 27 624 40 448 18 937 26 626 21 600 100
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 70 202 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 12 446 14 433 11 337 9 074 6 619 6 438 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 041 6 065 5 914 4 400 3 910 3 402 0 0
Utdelning till aktieägare 0 80 000 0 4 000 0 0 0 0
Omsättning 20 778 23 364 14 841 14 608 11 642 11 334 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 31 17 17 24 14 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 670 753 873 859 485 810 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 661 1 015 793 442 717 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 950 -8 578 -12 183 -6 618 -7 895 -6 316 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,87% 57,33% 1,60% 25,48% 2,72% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,85% 72,65% -45,21% 8,10% -41,83% -23,82% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -58,56% 432,24% -84,15% 22,44% -68,04% -55,96% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 5,33% 9,26% -72,91% -38,19% -57,79% -46,44% - -
Rörelsekapital/omsättning 177,08% 520,57% 91,31% -151,86% -82,87% 17,75% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,42% 86,25% 34,00% 31,66% 20,57% 14,85% 17,52% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,59% 1 161,79% 249,22% 18,94% 34,67% 109,01% 111,80% -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...