Visa allt om Wetterhälsan Vårdval AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 134 963 119 645 119 379 98 498 89 263 72 828 56 592 51 311 38 078 23 525
Övrig omsättning 241 540 1 809 2 127 245 1 737 130 152 209 79
Rörelseresultat (EBIT) 14 556 7 316 5 186 4 269 3 212 4 817 1 425 1 140 1 070 1 317
Resultat efter finansnetto 14 536 7 264 5 174 4 185 3 179 4 776 1 430 1 174 1 081 1 311
Årets resultat 669 109 37 18 32 58 757 3 470 1 795 1 082
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 490 1 341 2 014 3 499 4 573 2 412 2 594 3 224 1 591 2 165
Omsättningstillgångar 23 283 13 886 15 966 10 260 12 781 8 957 6 634 4 803 6 180 3 994
Tillgångar 23 773 15 227 17 980 13 760 17 354 11 369 9 228 8 027 7 771 6 159
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 152 1 483 1 374 1 338 1 320 1 298 1 240 3 883 2 200 1 484
Obeskattade reserver 259 490 490 490 390 390 390 0 1 170 750
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 313 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 363 13 253 16 116 11 619 15 645 9 681 7 598 4 144 4 402 3 924
Skulder och eget kapital 23 773 15 227 17 980 13 760 17 354 11 369 9 228 8 027 7 771 6 159
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 29 1 469 3 094 - 0 - - 0 - 1 284
Varav tantiem till styrelse & VD - - 3 674 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 43 754 38 903 36 807 33 510 28 591 22 389 17 724 16 127 10 790 4 274
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 14 068 12 677 13 349 11 618 8 390 7 942 6 395 7 411 5 327 2 703
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 135 204 120 185 121 188 100 625 89 508 74 565 56 722 51 463 38 287 23 604
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 83 72 68 61 53 43 33 11 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 626 1 662 1 756 1 615 1 684 1 694 1 715 4 665 1 904 1 307
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 770 817 888 857 865 849 892 2 303 412 501
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 980 7 989 7 589 6 340 4 228 5 797 2 273 2 072 18 739 1 675
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,80% 0,22% 21,20% 10,35% 22,57% 28,69% 10,29% 34,75% 61,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 61,23% 48,07% 28,85% 31,03% 18,51% 42,39% 15,91% 14,82% 13,94% 21,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,79% 6,12% 4,35% 4,34% 3,60% 6,62% 2,59% 2,32% 2,84% 5,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,74% 70,19% 69,46% 72,55% 70,70% 70,52% 71,39% 100,00% 71,88% 70,92%
Rörelsekapital/omsättning 1,42% 0,53% -0,13% -1,38% -3,21% -0,99% -1,70% 1,28% 4,67% 0,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,90% 12,25% 9,77% 12,50% 9,36% 14,09% 16,73% 48,37% 40,05% 33,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,99% 104,78% 99,07% 88,30% 81,69% 92,52% 87,31% 115,90% 140,39% 101,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!