Visa allt om Alma assistans AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 165 408 148 316 134 815 129 397 115 776 94 782 83 639 51 550 28 954 6 968
Övrig omsättning 443 402 444 507 234 245 422 191 - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 767 8 981 5 243 6 420 6 962 6 290 7 261 4 111 2 846 837
Resultat efter finansnetto 9 771 8 983 5 244 6 386 7 008 6 437 7 412 4 244 2 906 838
Årets resultat 7 584 6 935 3 994 4 901 5 401 4 972 5 740 3 087 2 105 615
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 135 158 99 256 146 1 973 1 794 485 50
Omsättningstillgångar 34 167 30 593 23 525 26 230 23 667 20 649 21 015 14 475 8 455 2 758
Tillgångar 34 308 30 728 23 683 26 329 23 922 20 795 22 988 16 270 8 940 2 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 684 7 036 4 094 5 002 5 505 5 354 5 883 3 193 2 206 715
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 624 23 692 19 589 21 328 18 417 15 441 17 106 13 077 6 735 2 094
Skulder och eget kapital 34 308 30 728 23 683 26 329 23 922 20 795 22 988 16 270 8 940 2 808
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 477 1 320 1 297 1 140 562 0 - 0 0 580
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 107 770 96 107 88 264 83 431 74 593 60 864 51 119 31 954 17 004 3 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 38 693 34 680 32 525 30 380 25 436 20 155 16 392 10 751 5 610 1 112
Utdelning till aktieägare 0 0 3 993 4 901 5 405 5 250 5 500 3 050 2 100 614
Omsättning 165 851 148 718 135 259 129 904 116 010 95 027 84 061 51 741 28 954 6 968
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 339 308 294 263 240 197 145 89 51 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 488 482 459 492 482 481 577 579 568 536
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 439 432 419 440 422 415 469 484 446 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 786 9 004 5 262 6 441 7 022 6 306 7 772 4 482 2 967 850
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,52% 10,01% 4,19% 11,76% 22,15% 13,32% 62,25% 78,04% 315,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,48% 29,23% 22,16% 24,53% 29,35% 31,02% 32,35% 26,12% 32,51% 29,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,91% 6,06% 3,89% 4,99% 6,06% 6,81% 8,89% 8,24% 10,04% 12,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,56% 4,65% 2,92% 3,79% 4,53% 5,49% 4,67% 2,71% 5,94% 9,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,40% 22,90% 17,29% 19,00% 23,01% 25,75% 25,59% 19,63% 24,68% 25,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,33% 129,13% 120,09% 122,98% 128,51% 133,73% 122,85% 110,69% 125,54% 131,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...