Visa allt om BGA Group AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 80 488 63 721 51 140 39 611 31 315 24 113 18 353 15 968 16 189 8 303
Övrig omsättning 2 291 2 192 2 545 2 606 2 961 1 905 972 1 047 603 153
Rörelseresultat (EBIT) 1 172 777 -3 091 557 2 242 525 1 328 748 130 805
Resultat efter finansnetto 1 043 519 -3 193 482 2 187 411 1 191 526 20 796
Årets resultat 851 519 -1 459 425 1 217 150 545 181 2 295
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 734 2 411 2 798 2 602 2 577 2 774 2 997 3 072 3 403 1 801
Omsättningstillgångar 19 796 14 472 13 038 9 511 8 151 5 251 3 871 2 527 2 577 949
Tillgångar 22 530 16 883 15 836 12 112 10 728 8 025 6 867 5 599 5 980 2 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 736 1 425 907 2 766 2 340 1 123 1 123 578 397 395
Obeskattade reserver 0 0 0 1 734 1 814 1 203 999 664 403 394
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 953 0 164 1 158 1 443 1 650 2 135 126
Kortfristiga skulder 20 794 15 458 11 976 7 613 6 410 4 540 3 301 2 707 3 046 1 836
Skulder och eget kapital 22 530 16 883 15 836 12 112 10 728 8 025 6 867 5 599 5 980 2 750
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 480 268 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 9 207 7 529 5 441 4 238 5 088 2 111
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 2 859 2 326 1 707 1 372 1 317 494
Utdelning till aktieägare 0 300 0 400 0 0 150 0 0 0
Omsättning 82 779 65 913 53 685 42 217 34 276 26 018 19 325 17 015 16 792 8 456
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 53 44 35 30 25 19 14 16 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 012 1 202 1 162 1 132 1 044 965 966 1 141 1 012 923
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 392 413 428 409 402 384 450 434 305
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 753 1 338 -2 661 1 116 2 839 1 153 1 858 1 270 449 900
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,31% 24,60% 29,11% 26,49% 29,87% 31,38% 14,94% -1,37% 94,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,30% 4,63% -19,47% 4,60% 20,90% 6,54% 19,34% 13,38% 2,17% 29,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,48% 1,23% -6,03% 1,41% 7,16% 2,18% 7,24% 4,69% 0,80% 9,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,54% 76,13% 78,37% 71,23% 71,96% 83,95% 86,37% 86,80% 94,26% 95,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,24% -1,55% 2,08% 4,79% 5,56% 2,95% 3,11% -1,13% -2,90% -10,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,71% 8,44% 5,73% 34,00% 35,00% 25,69% 27,70% 19,06% 11,61% 24,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,53% 47,65% 41,66% 37,84% 46,99% 29,96% 39,62% 45,47% 40,77% 43,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...