Visa allt om Golventreprenad Kungsbacka AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 23 925 27 527 25 383 20 896 21 988 17 268 17 272 13 388 12 598 12 023
Övrig omsättning 2 1 80 131 0 114 189 107 74 7
Rörelseresultat (EBIT) 658 1 700 936 740 769 192 990 417 1 061 1 400
Resultat efter finansnetto 655 1 702 936 741 770 198 995 433 1 086 1 408
Årets resultat 548 1 012 683 643 563 219 584 155 564 727
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 339 346 349 209 307 375 502 547 243 255
Omsättningstillgångar 7 852 7 432 7 355 6 027 5 402 4 322 5 140 3 787 3 482 3 007
Tillgångar 8 191 7 778 7 704 6 236 5 709 4 697 5 643 4 334 3 725 3 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 538 3 624 2 907 2 968 2 489 2 086 2 443 1 860 1 705 1 478
Obeskattade reserver 1 577 1 637 1 267 1 230 1 334 1 307 1 405 1 166 977 685
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 076 2 517 3 530 2 038 1 886 1 304 1 795 1 308 1 043 1 099
Skulder och eget kapital 8 191 7 778 7 704 6 236 5 709 4 697 5 643 4 334 3 725 3 262
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 1 664 1 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 4 098 3 328 3 285 - 842 1 282
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 484 1 136 1 122 - 837 703
Utdelning till aktieägare 800 0 296 0 163 160 576 0 0 338
Omsättning 23 927 27 528 25 463 21 027 21 988 17 382 17 461 13 495 12 672 12 030
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 11 10 9 8 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 175 2 502 2 308 1 900 2 199 1 919 2 159 1 674 1 800 1 718
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 637 620 615 555 574 505 560 456 484 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 744 1 774 1 025 837 916 325 1 127 497 1 099 1 417
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,09% 8,45% 21,47% -4,97% 27,33% -0,02% 29,01% 6,27% 4,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,03% 21,91% 12,15% 11,88% 13,49% 4,26% 17,63% 10,04% 29,21% 43,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,75% 6,19% 3,69% 3,55% 3,50% 1,16% 5,76% 3,25% 8,64% 11,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,97% 42,35% 42,55% 45,05% 41,24% 40,24% 43,70% 44,83% 47,66% 46,65%
Rörelsekapital/omsättning 15,78% 17,86% 15,07% 19,09% 15,99% 17,48% 19,37% 18,52% 19,36% 15,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,00% 63,01% 50,56% 62,98% 61,82% 66,12% 62,71% 62,74% 65,10% 60,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,67% 234,76% 161,87% 235,38% 231,87% 267,71% 242,01% 232,95% 317,16% 262,69%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...