Visa allt om Nasdaq Exchange & Clearing Services AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 102 347 308 399 637 422 038 389 976 353 596 371 544 399 849 419 100 275 458
Övrig omsättning 398 948 52 463 55 123 29 825 54 162 50 401 39 887 37 188 39 305 54 421
Rörelseresultat (EBIT) -15 694 -18 860 -12 564 -6 142 -13 071 5 691 7 997 12 733 18 072 4 450
Resultat efter finansnetto -17 610 -20 523 -14 075 -7 960 -14 370 4 804 7 291 11 732 16 831 2 647
Årets resultat 2 672 12 727 217 13 251 152 2 239 7 703 12 163 16 831 1 949
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 837 112 271 108 493 135 405 223 657 202 413 162 011 153 896 151 853 130 747
Omsättningstillgångar 32 311 121 336 119 652 107 108 65 912 39 311 54 258 36 379 70 387 38 059
Tillgångar 183 148 233 607 228 145 242 513 289 569 241 725 216 269 190 275 222 240 168 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 289 73 617 60 890 60 673 47 422 47 267 45 029 31 853 19 691 2 860
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 106 859 159 990 167 255 181 840 242 147 194 456 171 049 158 421 202 550 165 946
Skulder och eget kapital 183 148 233 607 228 145 242 513 289 569 241 725 216 269 190 275 222 240 168 806
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 1 298 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 221 - - - -
Löner till övriga anställda 92 329 86 199 - 91 670 93 423 79 868 82 516 108 331 97 144 84 227
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 44 397 42 912 125 127 35 962 49 316 42 619 48 700 51 113 55 461 42 265
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 399 050 399 771 454 760 451 863 444 138 403 997 411 431 437 037 458 405 329 879
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 84 84 99 108 111 107 115 131 151 132
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 4 135 4 037 3 908 3 513 3 305 3 231 3 052 2 776 2 087
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 628 1 537 1 264 1 304 1 331 1 200 1 202 1 267 1 049 992
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 402 29 825 69 471 57 686 44 534 62 561 64 338 61 724 49 124 24 548
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,97% -13,09% -5,31% 8,22% 10,29% -4,83% -7,08% -4,59% 52,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,50% -8,07% -5,50% -2,51% -4,51% 2,35% 3,70% 6,69% 8,13% 2,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15 253,92% -5,43% -3,14% -1,44% -3,35% 1,61% 2,15% 3,18% 4,31% 1,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -73 086,27% -11,13% -11,91% -17,71% -45,19% -43,88% -31,43% -30,52% -31,53% -46,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,65% 31,51% 26,69% 25,02% 16,38% 19,55% 20,82% 16,74% 8,86% 1,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,24% 75,84% 71,54% 58,90% 27,22% 20,22% 31,72% 22,96% 34,75% 22,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!