Visa allt om Acetec AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 39 764 42 596 46 905 34 959 26 839 22 835 16 681 14 143 12 508 17 013
Övrig omsättning 1 426 1 544 1 220 1 187 1 502 959 596 345 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 237 2 238 3 138 4 014 3 893 2 815 1 502 1 526 1 768 1 916
Resultat efter finansnetto 2 067 2 098 2 996 3 849 3 642 2 571 1 227 1 317 1 749 1 895
Årets resultat 1 724 2 549 869 1 911 2 820 1 837 426 1 312 938 1 393
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 050 9 298 10 228 11 266 9 877 10 227 6 521 3 103 467 200
Omsättningstillgångar 13 404 13 262 15 315 11 474 7 221 6 461 4 567 5 328 4 347 3 372
Tillgångar 21 454 22 560 25 543 22 741 17 098 16 688 11 088 8 431 4 814 3 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 310 7 586 6 537 8 169 7 258 4 872 3 435 3 160 2 231 1 493
Obeskattade reserver 2 150 2 150 3 350 1 600 0 0 0 0 469 0
Avsättningar (tkr) 612 475 416 235 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 286 4 608 6 768 4 650 4 431 6 615 4 582 2 272 0 0
Kortfristiga skulder 7 096 7 742 8 472 8 088 5 409 5 201 3 071 3 000 2 114 2 079
Skulder och eget kapital 21 454 22 560 25 543 22 741 17 098 16 688 11 088 8 431 4 814 3 572
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 834 458
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 622 3 375 2 127 1 988 421 306
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 - 2 018 1 215 795 775 490 268
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 2 500 1 000 479 400 0 0 200
Omsättning 41 190 44 140 48 125 36 146 28 341 23 794 17 277 14 488 12 509 17 013
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 25 27 14 14 10 9 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 807 1 704 1 737 2 497 1 917 2 284 1 853 2 829 3 127 5 671
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 566 530 546 546 478 460 334 574 128 226
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 438 3 497 4 369 5 083 4 844 3 802 2 111 1 931 1 848 1 966
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,65% -9,19% 34,17% 30,25% 17,53% 36,89% 17,95% 13,07% -26,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,43% 9,96% 12,34% 17,66% 22,77% 16,91% 13,56% 18,10% 36,75% 53,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,63% 5,27% 6,72% 11,48% 14,51% 12,36% 9,01% 10,79% 14,14% 11,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,24% 52,60% 54,03% 52,60% 55,44% 52,57% 49,03% 47,22% 60,35% 47,25%
Rörelsekapital/omsättning 15,86% 12,96% 14,59% 9,69% 6,75% 5,52% 8,97% 16,46% 17,85% 7,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,55% 41,06% 35,82% 41,41% 42,45% 29,19% 30,98% 37,48% 53,52% 41,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,73% 77,11% 98,06% 82,78% 72,73% 85,25% 82,06% 108,70% 160,79% 135,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...