Visa allt om Kronans Apotek AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 8 577 547 8 355 118 8 091 466 7 524 394 7 388 259 7 138 007 6 851 632 6 880 659 2 264 588 96 332
Övrig omsättning 352 2 010 398 24 115 402 1 186 660 274 19
Rörelseresultat (EBIT) 13 384 -80 016 107 974 100 140 207 279 219 847 196 676 10 384 33 212 -988
Resultat efter finansnetto -31 747 -120 687 64 263 47 514 166 838 167 789 138 719 -103 526 -46 667 -127 550
Årets resultat -42 452 -111 725 -23 945 -10 627 105 059 110 017 79 584 -148 855 -54 757 -89 167
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 609 891 1 712 192 1 894 036 2 063 505 2 288 503 2 372 248 2 493 088 2 574 270 1 370 394 1 618 478
Omsättningstillgångar 1 124 793 1 135 515 1 131 319 1 544 823 1 322 903 1 214 983 1 138 975 1 009 397 401 486 37 574
Tillgångar 2 734 684 2 847 707 3 025 354 3 608 328 3 611 407 3 587 231 3 632 063 3 583 667 1 771 880 1 656 052
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 539 605 582 056 730 764 783 763 844 390 859 331 999 315 989 537 762 221 860 693
Obeskattade reserver 131 006 141 018 193 683 122 444 122 444 122 444 122 444 122 444 34 428 0
Avsättningar (tkr) 29 373 49 627 28 525 32 961 35 711 38 461 41 211 42 753 0 0
Långfristiga skulder 1 130 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 394 528 1 164 528 1 289 528 700 000 700 000
Kortfristiga skulder 904 700 795 006 792 382 1 389 160 1 328 862 1 172 467 1 304 565 1 139 405 275 231 95 359
Skulder och eget kapital 2 734 684 2 847 707 3 025 354 3 608 328 3 611 407 3 587 231 3 632 063 3 583 667 1 771 880 1 656 052
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 939 2 760 2 700 - 6 200 4 503 4 982 4 490 2 808 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 151 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 809 250 807 326 764 713 744 324 709 987 682 514 675 758 688 859 218 763 19 961
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 317 743 318 929 309 139 291 145 277 600 265 543 272 767 276 244 94 087 10 780
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 000 120 000 250 000 0 0 0
Omsättning 8 577 899 8 357 128 8 091 864 7 524 418 7 388 374 7 138 409 6 852 818 6 881 319 2 264 862 96 351
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 587 1 665 1 589 2 710 2 650 2 471 2 193 2 204 604 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 405 5 018 5 092 2 777 2 788 2 889 3 124 3 122 3 749 2 833
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 713 690 691 392 384 396 440 448 513 1 053
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 242 572 193 043 354 113 407 849 449 798 455 020 420 960 292 341 87 698 1 234
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,66% 3,26% 7,54% 1,84% 3,51% 4,18% -0,42% 203,84% 2 250,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,50% -2,81% 3,57% 2,78% 5,75% 6,13% 5,43% 0,31% 1,10% 4,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,16% -0,96% 1,33% 1,33% 2,81% 3,08% 2,88% 0,16% 0,86% 77,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,43% 24,67% 25,92% 27,61% 27,50% 27,35% 27,90% 26,39% 25,45% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,57% 4,08% 4,19% 2,07% -0,08% 0,60% -2,42% -1,89% 5,58% -59,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,47% 24,30% 29,15% 24,37% 26,03% 26,62% 30,14% 30,28% 44,45% 51,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,20% 52,20% 54,21% 61,58% 49,09% 52,46% 44,54% 45,72% 92,94% 39,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!