Visa allt om Recover Skadeservice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 61 472 61 734 59 165 76 387 61 426 31 365 41 228 36 666 34 721 33 441
Övrig omsättning 695 222 255 281 375 123 175 163 398 191
Rörelseresultat (EBIT) 5 847 5 373 4 537 7 312 4 426 3 145 5 993 4 377 4 861 3 233
Resultat efter finansnetto 5 808 5 323 4 501 7 291 4 386 3 139 5 986 4 382 4 868 3 232
Årets resultat 550 -105 3 462 81 3 349 2 399 4 608 3 369 3 556 2 770
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 245 171 172 185 215 307 208 68 38 50
Omsättningstillgångar 25 960 23 118 14 764 19 619 13 168 10 216 10 650 9 505 9 656 7 449
Tillgångar 26 205 23 289 14 937 19 804 13 383 10 523 10 858 9 573 9 694 7 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 074 5 594 3 999 537 3 455 2 507 4 708 3 469 3 656 2 985
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 130 17 695 10 938 19 267 9 927 8 016 6 150 6 104 6 038 4 515
Skulder och eget kapital 26 205 23 289 14 937 19 804 13 383 10 523 10 858 9 573 9 694 7 500
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 1 080
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 6 220 8 677 8 967 8 399 6 455
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 765 3 537 3 719 2 575 2 769
Utdelning till aktieägare 0 0 3 300 0 3 000 2 400 4 600 3 369 3 556 2 885
Omsättning 62 167 61 956 59 420 76 668 61 801 31 488 41 403 36 829 35 119 33 632
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 40 36 31 24 32 23 22 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 863 1 543 1 643 2 464 2 559 980 1 793 1 667 1 578 1 520
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 556 470 486 523 564 293 552 589 536 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 904 5 453 4 650 7 416 4 518 3 217 6 057 4 400 4 874 3 246
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,42% 4,34% -22,55% 24,36% 95,84% - 12,44% 5,60% 3,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,31% 23,07% 30,37% 36,92% 33,12% 29,92% 55,24% 45,87% 50,21% 43,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,51% 8,70% 7,67% 9,57% 7,22% 10,04% 14,55% 11,98% 14,02% 9,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,57% 47,97% 46,66% 38,04% 36,96% 48,97% 53,39% 57,21% 57,67% 52,91%
Rörelsekapital/omsättning 15,99% 8,78% 6,47% 0,46% 5,28% 7,01% 10,91% 9,28% 10,42% 8,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,44% 24,02% 26,77% 2,71% 25,82% 23,82% 43,36% 36,24% 37,71% 39,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,89% 128,20% 129,90% 99,78% 127,29% 120,43% 162,00% 132,52% 156,49% 164,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!