Visa allt om GUSTIS AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 58 029 53 181 38 003 38 644 33 416 35 886 31 410 23 315 19 125 13 488
Övrig omsättning 2 773 1 320 692 912 865 918 839 630 369 164
Rörelseresultat (EBIT) 6 267 4 405 2 048 2 086 785 1 154 2 407 1 036 1 324 1 006
Resultat efter finansnetto 5 965 4 151 1 848 1 879 680 4 787 2 231 844 1 084 844
Årets resultat 3 866 2 541 1 251 1 129 650 4 001 1 286 462 599 414
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 779 14 576 11 726 11 661 11 831 6 530 4 510 4 628 4 273 4 409
Omsättningstillgångar 15 678 11 839 9 277 9 897 9 595 11 969 8 685 5 827 5 415 4 344
Tillgångar 30 457 26 415 21 003 21 558 21 426 18 499 13 195 10 455 9 688 8 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 852 5 986 3 945 3 194 2 565 6 215 2 964 1 778 1 416 917
Obeskattade reserver 4 650 3 565 2 655 2 405 1 990 2 118 1 697 1 122 872 562
Avsättningar (tkr) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 215 5 868 6 525 7 859 8 523 3 204 2 890 2 973 3 398 3 970
Kortfristiga skulder 10 739 9 996 6 878 7 100 7 347 5 962 5 644 4 582 4 002 3 304
Skulder och eget kapital 30 457 26 415 21 003 21 558 21 426 18 499 13 195 10 455 9 688 8 753
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 610 1 866 1 960 1 258
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 840 692 684 372
Utdelning till aktieägare 3 000 2 000 500 500 500 2 500 250 100 100 100
Omsättning 60 802 54 501 38 695 39 556 34 281 36 804 32 249 23 945 19 494 13 652
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 10 9 9 8 7 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 275 5 318 3 800 4 294 3 713 4 486 4 487 3 886 3 188 3 372
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 603 580 491 532 535 655 499 423 443 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 969 5 056 2 695 2 686 1 209 1 430 2 656 1 248 1 528 1 075
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,12% 39,94% -1,66% 15,65% -6,88% 14,25% 34,72% 21,91% 41,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,75% 16,69% 9,92% 9,82% 4,17% 26,51% 18,26% 9,91% 13,67% 11,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,89% 8,29% 5,48% 5,48% 2,67% 13,67% 7,67% 4,44% 6,92% 7,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,50% 21,85% 23,70% 22,82% 20,87% 22,03% 21,11% 20,45% 24,92% 28,09%
Rörelsekapital/omsättning 8,51% 3,47% 6,31% 7,24% 6,73% 16,74% 9,68% 5,34% 7,39% 7,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,69% 33,19% 28,64% 23,52% 19,22% 42,53% 32,49% 25,38% 21,64% 15,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,84% 61,21% 65,70% 73,90% 70,49% 123,97% 97,59% 64,88% 65,29% 59,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!