Visa allt om Mertzig Asset Management AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 128 357 153 850 116 985 111 767 106 091 101 003 73 739 79 949 63 741 52 729
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 97 803 127 287 91 761 87 802 81 550 79 282 53 189 60 464 45 070 37 222
Resultat efter finansnetto 98 189 127 287 91 710 87 751 81 550 79 152 53 147 94 649 45 061 37 213
Årets resultat 77 950 101 057 72 062 68 948 63 506 61 695 41 430 73 710 40 032 28 950
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 277 25 25 25 25 25 25 25 25 54
Omsättningstillgångar 100 077 122 216 88 708 90 724 96 398 85 534 69 632 203 181 118 862 81 753
Tillgångar 100 354 122 241 88 733 90 749 96 423 85 559 69 657 203 206 118 887 81 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 91 287 112 337 84 780 80 967 81 019 77 513 56 317 184 838 111 128 71 095
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 067 9 904 3 953 9 781 15 404 8 046 13 340 18 369 7 759 4 311
Skulder och eget kapital 100 354 122 241 88 733 90 749 96 423 85 559 69 657 203 206 118 887 81 807
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 14 292 13 063 13 045 12 121 - - - - - 7 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 445 2 250 1 994 1 852 13 946 12 389 12 015 11 888 11 532 2 569
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 6 124 5 086 4 722 4 383 4 598 3 930 3 451 2 870 2 597 2 277
Utdelning till aktieägare 80 250 99 000 73 500 68 250 69 000 60 000 40 500 169 950 0 0
Omsättning 128 357 153 850 116 985 111 767 106 091 101 003 73 739 79 949 63 741 52 729
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 42 786 51 283 38 995 37 256 35 364 33 668 24 580 26 650 21 247 17 576
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 7 696 6 861 6 597 6 152 6 197 5 453 5 223 4 995 4 722 4 053
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 97 866 127 287 91 761 87 802 81 550 79 282 53 189 60 464 45 099 37 251
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,57% 31,51% 4,67% 5,35% 5,04% 36,97% -7,77% 25,43% 20,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 97,84% 104,13% 103,41% 96,75% 84,58% 92,66% 76,37% 46,58% 37,92% 45,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 76,50% 82,73% 78,44% 78,56% 76,87% 78,49% 72,14% 118,40% 70,72% 70,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 70,90% 73,00% 72,45% 72,42% 76,34% 76,72% 76,34% 231,16% 174,30% 146,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,96% 91,90% 95,55% 89,22% 84,02% 90,60% 80,85% 90,96% 93,47% 93,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 103,75% 1 234,01% 2 244,07% 927,55% 625,80% 1 063,06% 521,98% 1 106,11% 1 531,92% 1 896,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!