Visa allt om Bergström Plattsättning i Mälardalen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 90 214 90 784 83 293 73 944 63 677 66 176 49 485 67 104 52 028 22 872
Övrig omsättning 1 487 819 456 612 586 493 37 3 5 172
Rörelseresultat (EBIT) 5 369 9 819 8 143 2 511 4 484 5 127 3 677 2 199 1 290 1 819
Resultat efter finansnetto 5 362 9 819 8 165 2 606 4 508 5 126 3 667 2 160 1 199 1 766
Årets resultat 4 259 7 570 6 318 2 476 3 609 4 090 2 866 1 218 910 926
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 207 6 457 1 888 785 275 201 523 763 1 069 1 375
Omsättningstillgångar 20 095 21 348 20 693 16 438 18 372 17 710 13 405 11 236 7 361 6 024
Tillgångar 27 303 27 805 22 580 17 223 18 647 17 912 13 927 11 999 8 430 7 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 594 13 334 9 554 5 296 8 820 8 310 5 720 3 154 1 936 1 026
Obeskattade reserver 0 0 0 0 595 750 903 928 456 500
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513
Kortfristiga skulder 15 709 14 471 13 026 11 927 9 232 8 851 7 304 7 917 6 038 5 360
Skulder och eget kapital 27 303 27 805 22 580 17 223 18 647 17 912 13 927 11 999 8 430 7 399
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 407 1 315 - - - - - - 0 831
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 28 300 27 997 - - 20 939 22 298 16 545 21 373 17 897 4 687
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 535 11 257 - - 8 134 8 349 6 373 6 634 6 387 2 590
Utdelning till aktieägare 0 1 000 760 680 2 400 3 100 1 500 300 0 0
Omsättning 91 701 91 603 83 749 74 556 64 263 66 669 49 522 67 107 52 033 23 044
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 69 71 69 68 62 66 50 67 57 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 307 1 279 1 207 1 087 1 027 1 003 990 1 002 913 477
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 623 598 583 526 483 477 454 472 435 169
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 450 9 876 8 178 2 531 4 650 5 448 3 994 2 505 1 596 1 974
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,63% 8,99% 12,64% 16,12% -3,78% 33,73% -26,26% 28,98% 127,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,66% 35,31% 36,18% 15,15% 24,19% 28,63% 26,42% 18,36% 15,34% 24,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,95% 10,82% 9,81% 3,53% 7,08% 7,75% 7,44% 3,28% 2,49% 7,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,03% 65,32% 65,19% 58,68% 61,54% 63,87% 64,05% 59,53% 60,38% 54,94%
Rörelsekapital/omsättning 4,86% 7,58% 9,20% 6,10% 14,35% 13,39% 12,33% 4,95% 2,54% 2,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,46% 47,96% 42,31% 30,75% 49,79% 49,66% 46,13% 31,99% 26,95% 18,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,62% 143,28% 153,89% 132,60% 192,96% 194,61% 178,09% 137,08% 116,41% 104,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...