Visa allt om Lorné Mark & Fastighetsservice AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 15 531 10 651 9 012 9 922 11 168 7 075 5 533 5 208 4 612 4 679
Övrig omsättning 91 262 429 273 146 168 158 298 329 373
Rörelseresultat (EBIT) 233 22 224 223 303 -114 213 186 48 123
Resultat efter finansnetto 67 -71 167 163 256 -144 205 165 40 123
Årets resultat 32 -32 95 114 183 -1 137 48 25 59
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 085 1 318 1 434 861 1 241 988 505 621 275 203
Omsättningstillgångar 2 885 1 495 1 254 1 363 1 683 1 388 807 1 024 1 036 586
Tillgångar 3 970 2 813 2 688 2 224 2 924 2 376 1 311 1 645 1 310 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 179 210 215 301 118 269 182 134 159
Obeskattade reserver 20 0 40 0 0 0 150 130 35 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 679 1 211 892 320 369 541 189 223 57 0
Kortfristiga skulder 2 060 1 423 1 546 1 689 2 254 1 717 703 1 110 1 083 595
Skulder och eget kapital 3 970 2 813 2 688 2 224 2 924 2 376 1 311 1 645 1 310 789
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 400 574
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 232 1 630 1 252 1 639 1 181 1 426
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 655 440 420 538 471 499
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 200 0 150 50 0 0
Omsättning 15 622 10 913 9 441 10 195 11 314 7 243 5 691 5 506 4 941 5 052
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 6 8 9 6 6 6 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 177 3 550 2 253 1 654 1 396 786 922 868 769 585
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 333 295 381 346 363 235 288 377 349 319
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 657 447 481 594 643 75 376 319 111 207
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 45,82% 18,19% -9,17% -11,16% 57,85% 27,87% 6,24% 12,92% -1,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,87% 0,78% 8,33% 10,03% 10,36% -4,80% 16,25% 11,31% 3,66% 15,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,50% 0,21% 2,49% 2,25% 2,71% -1,61% 3,85% 3,57% 1,04% 2,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,88% 33,85% 39,91% 44,84% 46,96% 53,09% 57,22% 63,67% 63,10% 70,46%
Rörelsekapital/omsättning 5,31% 0,68% -3,24% -3,29% -5,11% -4,65% 1,88% -1,65% -1,02% -0,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,68% 6,36% 8,97% 9,67% 10,29% 4,97% 29,44% 16,89% 12,20% 23,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,63% 94,94% 72,57% 69,92% 71,30% 77,23% 114,79% 92,25% 95,66% 98,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...