Visa allt om Admenta Sweden AB
Visa allt om Admenta Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 514 106 1 491 033 1 375 591 1 617 851 1 178 112 1 067 227 792 891 205 398
Övrig omsättning 20 427 22 578 19 601 24 609 19 277 82 809 12 923 4 330
Rörelseresultat (EBIT) -61 141 -41 532 -49 702 -71 868 -85 808 -60 788 -424 578 -158 451
Resultat efter finansnetto -62 348 -43 071 -55 748 -87 680 -125 924 -101 079 -447 459 -164 791
Årets resultat -62 348 -43 071 -55 748 -236 594 -125 924 -105 333 -329 929 -121 487
Balansräkningar (tkr)
2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 109 552 138 609 165 919 168 067 337 660 970 307 979 451 370 228
Omsättningstillgångar 329 521 311 674 240 845 234 966 258 291 257 443 269 341 165 092
Tillgångar 439 073 450 283 406 764 403 033 595 951 1 227 751 1 248 792 535 320
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 869 115 217 160 083 65 832 47 426 73 350 178 683 58 613
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 684 522 1 024 0 411 21 259 138 527 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 385 520 334 544 245 657 337 202 548 115 1 133 142 931 582 476 708
Skulder och eget kapital 439 073 450 283 406 764 403 033 595 951 1 227 751 1 248 792 535 320
Löner & utdelning (tkr)
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 4 557 3 347 3 520 2 966 4 137 3 328 412 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 1 399 1 160 - - - -
Löner till övriga anställda 186 309 192 747 180 056 216 768 169 417 166 271 160 569 51 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 80 136 76 322 70 200 85 840 68 884 66 899 61 079 18 259
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 534 533 1 513 611 1 395 192 1 642 460 1 197 389 1 150 036 805 814 209 728
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 468 485 517 489 509 420 405 134
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 235 3 074 2 661 3 308 2 315 2 541 1 958 1 533
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 586 567 500 640 492 580 591 691
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -26 957 -10 508 -20 834 -37 834 -54 897 -34 488 -366 178 -150 412
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,55% 8,39% -14,97% - 10,39% 34,60% 286,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,91% -9,29% -12,21% -17,62% -13,32% -4,18% -33,26% -29,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,03% -2,80% -3,61% -4,39% -6,74% -4,81% -52,39% -77,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,53% 26,24% 27,08% 28,06% 28,57% 26,90% 23,75% 24,22%
Rörelsekapital/omsättning -3,70% -1,53% -0,35% -6,32% -24,60% -82,05% -83,52% -151,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,04% 25,59% 39,36% 16,33% 7,96% 5,97% 14,31% 10,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,00% 55,67% 52,78% 36,71% 29,93% 13,60% 15,67% 19,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...