Visa allt om ERNet AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 18 019 47 993 23 898 20 859 9 787 16 731 16 698 10 472 7 698 2 783
Övrig omsättning 75 217 260 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 82 2 077 -1 880 1 214 164 80 206 35 954 570
Resultat efter finansnetto 40 1 861 -1 959 1 199 161 59 102 38 951 569
Årets resultat 44 1 571 -1 577 655 72 31 13 8 796 314
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 171 1 238 478 680 272 406 393 260 94 0
Omsättningstillgångar 3 054 4 681 3 563 4 007 1 904 2 582 2 450 2 122 2 077 1 238
Tillgångar 3 225 5 919 4 041 4 687 2 175 2 989 2 843 2 382 2 171 1 238
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 226 182 -1 389 889 233 162 131 118 960 414
Obeskattade reserver 125 175 0 382 54 0 0 0 0 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 225 649 635 511 0 323 20 32 0 0
Kortfristiga skulder 2 649 4 913 4 795 2 906 1 888 2 504 2 692 2 232 1 211 684
Skulder och eget kapital 3 225 5 919 4 041 4 687 2 175 2 989 2 843 2 382 2 171 1 238
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 986 914 247
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 8 329 1 123 2 496 5 606 4 549 2 666 745
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - 2 399 465 603 1 827 1 155 598 199
Utdelning till aktieägare 0 0 0 700 0 0 0 0 850 250
Omsättning 18 094 48 210 24 158 20 859 9 787 16 731 16 698 10 472 7 698 2 783
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 25 25 25 5 9 19 19 14 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 201 1 920 956 834 1 957 1 859 879 551 550 928
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 400 480 482 438 331 369 373 365 317 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 294 2 316 -1 712 1 421 266 167 8 123 82 962 570
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -62,45% 100,82% 14,57% 113,13% -41,50% 0,20% 59,45% 36,04% 176,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,54% 35,33% -47,39% 25,97% 7,77% 2,71% 4,05% 1,93% 43,94% 46,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,46% 4,36% -8,01% 5,83% 1,73% 0,48% 0,69% 0,44% 12,39% 20,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,13% 39,71% 59,75% 73,16% 33,61% 44,79% 100,00% 92,65% 89,50% 82,68%
Rörelsekapital/omsättning 2,25% -0,48% -5,16% 5,28% 0,16% 0,47% -1,45% -1,05% 11,25% 19,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,03% 5,38% -34,37% 25,32% 12,65% 5,42% 4,61% 4,95% 44,22% 41,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,29% 89,46% 74,31% 137,89% 100,85% 103,12% 91,01% 95,07% 171,51% 180,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!