Visa allt om True Software Scandinavia AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 491 701 294 438 161 396 108 307 52 379 2 772
Övrig omsättning 0 4 514 6 373 177 252 689
Rörelseresultat (EBIT) -30 591 -107 482 -65 319 -56 368 -60 827 -191 848
Resultat efter finansnetto -53 965 -105 561 -65 355 -59 416 -55 854 -181 505
Årets resultat -15 522 -105 494 -65 355 -59 416 -55 854 -181 505
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 162 014 94 766 3 294 4 629 6 660 7 458
Omsättningstillgångar 273 821 165 907 129 054 93 744 91 202 148 323
Tillgångar 435 834 260 673 132 348 98 373 97 861 155 781
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 145 933 138 962 76 579 72 343 84 841 137 529
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 966 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 106 950 70 350 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 179 985 51 361 55 769 26 031 13 021 18 252
Skulder och eget kapital 435 834 260 673 132 348 98 373 97 861 155 781
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD 10 815 3 877 3 752 2 945 2 422 2 465
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 136 855 89 733 70 058 53 018 40 832 43 380
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - -
Sociala kostnader 27 978 26 628 24 923 18 934 15 498 13 704
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 491 701 298 952 167 769 108 484 52 631 3 461
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 227 189 141 98 71 77
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 166 1 558 1 145 1 105 738 36
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 786 1 050 766 855 899 839
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 87 954 -96 773 -63 302 -54 072 -58 545 -189 978
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 67,00% 82,43% 49,02% 106,78% 1 789,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,00% -39,65% -48,42% -57,26% -55,79% -116,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,21% -35,10% -39,70% -52,01% -104,24% -6 537,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 80,56% 95,22% 97,96% 98,78% 86,44%
Rörelsekapital/omsättning 19,08% 38,90% 45,41% 62,52% 149,26% 4 692,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,48% 53,31% 57,86% 73,54% 86,70% 88,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,14% 323,02% 231,41% 360,12% 700,42% 812,64%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 337 693 218 669 141 824 108 307 52 379 2 772 6 713 6 401 6 152 1 342
Övrig omsättning 0 4 514 6 373 177 252 689 895 3 977 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 77 325 -23 172 -45 766 -50 960 -57 319 -184 701 -97 383 -17 245 -2 296 -610
Resultat efter finansnetto -102 533 -21 149 -47 386 -60 067 -55 456 -182 507 -84 646 -17 114 -2 277 -606
Årets resultat -64 346 -21 149 -47 386 -60 067 -54 667 -180 232 -84 646 -17 114 -2 277 -606
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 593 198 632 16 600 6 546 9 368 8 909 4 720 5 466 637 0
Omsättningstillgångar 258 439 134 888 117 233 92 461 87 697 145 378 325 360 104 417 8 170 2 005
Tillgångar 303 032 333 520 133 833 99 006 97 065 154 287 330 080 109 883 8 808 2 005
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 189 884 243 708 97 284 74 669 84 291 136 413 313 889 105 978 8 009 1 775
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 69 220 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 113 148 20 593 36 548 24 338 12 774 17 874 16 192 3 905 797 230
Skulder och eget kapital 303 032 333 520 133 833 99 006 97 065 154 287 330 080 109 883 8 808 2 005
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 10 815 3 877 3 752 2 945 2 465 2 465 2 043 1 283 794 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 69 551 59 475 54 764 45 056 38 107 39 844 18 912 2 850 2 055 882
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 27 700 24 063 21 956 18 318 13 648 13 648 8 460 2 280 796 275
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 337 693 223 183 148 197 108 484 52 631 3 461 7 608 10 378 6 152 1 342
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 100 88 87 75 70 75 11 17 7 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 377 2 485 1 630 1 444 748 37 610 377 879 447
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 112 1 189 985 998 871 811 2 755 675 549 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 77 941 -21 877 -43 749 -48 668 -55 043 -182 836 -96 286 -16 710 -2 198 -610
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 54,43% 54,18% 30,95% 106,78% 1 789,57% -58,71% 4,87% 4,05% 358,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -32,22% -6,34% -35,40% -57,72% -55,86% -118,11% -25,55% -15,53% -25,58% -30,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -28,91% -9,67% -33,40% -52,76% -103,51% -6 574,06% -1 256,38% -266,57% -36,62% -45,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 73,82% 94,56% 97,96% 98,78% 86,44% 87,49% 86,99% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,02% 52,27% 56,89% 62,90% 143,04% 4 599,71% 4 605,51% 1 570,25% 119,85% 132,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,66% 73,07% 72,69% 75,42% 86,84% 88,42% 95,09% 96,45% 90,93% 88,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 228,41% 655,02% 320,76% 379,90% 686,53% 813,35% 2 009,39% 2 673,93% 1 025,09% 871,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!