Visa allt om True Software Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 832 798 337 693 218 669 141 824 108 307 52 379 2 772 6 713 6 401 6 152
Övrig omsättning 15 571 0 4 514 6 373 177 252 689 895 3 977 0
Rörelseresultat (EBIT) 420 965 77 325 -23 172 -45 766 -50 960 -57 319 -184 701 -97 383 -17 245 -2 296
Resultat efter finansnetto 323 497 -102 533 -21 149 -47 386 -60 067 -55 456 -182 507 -84 646 -17 114 -2 277
Årets resultat 273 549 -64 346 -21 149 -47 386 -60 067 -54 667 -180 232 -84 646 -17 114 -2 277
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 550 44 593 198 632 16 600 6 546 9 368 8 909 4 720 5 466 637
Omsättningstillgångar 533 397 258 439 134 888 117 233 92 461 87 697 145 378 325 360 104 417 8 170
Tillgångar 540 947 303 032 333 520 133 833 99 006 97 065 154 287 330 080 109 883 8 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 471 567 189 884 243 708 97 284 74 669 84 291 136 413 313 889 105 978 8 009
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 69 220 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 69 380 113 148 20 593 36 548 24 338 12 774 17 874 16 192 3 905 797
Skulder och eget kapital 540 947 303 032 333 520 133 833 99 006 97 065 154 287 330 080 109 883 8 808
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 9 609 10 815 3 877 3 752 2 945 2 465 2 465 2 043 1 283 794
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 80 208 69 551 59 475 54 764 45 056 38 107 39 844 18 912 2 850 2 055
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 35 357 27 700 24 063 21 956 18 318 13 648 13 648 8 460 2 280 796
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 848 369 337 693 223 183 148 197 108 484 52 631 3 461 7 608 10 378 6 152
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 132 100 88 87 75 70 75 11 17 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 309 3 377 2 485 1 630 1 444 748 37 610 377 879
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 976 1 112 1 189 985 998 871 811 2 755 675 549
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 421 567 77 941 -21 877 -43 749 -48 668 -55 043 -182 836 -96 286 -16 710 -2 198
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 146,61% 54,43% 54,18% 30,95% 106,78% 1 789,57% -58,71% 4,87% 4,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 59,80% -32,22% -6,34% -35,40% -57,72% -55,86% -118,11% -25,55% -15,53% -25,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,84% -28,91% -9,67% -33,40% -52,76% -103,51% -6 574,06% -1 256,38% -266,57% -36,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,47% 100,00% 73,82% 94,56% 97,96% 98,78% 86,44% 87,49% 86,99% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,72% 43,02% 52,27% 56,89% 62,90% 143,04% 4 599,71% 4 605,51% 1 570,25% 119,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,17% 62,66% 73,07% 72,69% 75,42% 86,84% 88,42% 95,09% 96,45% 90,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 768,81% 228,41% 655,02% 320,76% 379,90% 686,53% 813,35% 2 009,39% 2 673,93% 1 025,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!