Visa allt om Doktor Anne AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 15 100 2 431 2 454 2 642 4 749 4 739 4 075 4 060 4 065 3 879
Övrig omsättning 0 851 1 513 4 190 2 589 1 852 1 730 1 393 273 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 084 -64 -173 135 379 -114 128 368 -112 48
Resultat efter finansnetto 1 093 16 129 389 378 -129 104 333 -154 7
Årets resultat 889 16 303 9 2 73 38 22 19 -17
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 19 40 384 437 422 1 171 1 143 1 151 1 345
Omsättningstillgångar 2 466 780 564 408 616 1 653 393 363 463 485
Tillgångar 2 473 799 604 792 1 054 2 075 1 564 1 506 1 614 1 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 435 546 530 227 218 216 143 104 82 63
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 302 313 313 523 358 178 186
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 475 700 1 016 1 338
Kortfristiga skulder 1 038 253 74 263 522 1 545 423 342 338 244
Skulder och eget kapital 2 473 799 604 792 1 054 2 075 1 564 1 506 1 614 1 830
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - - - - 1 461 937 827
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 0 0 - - - - 753 433 479
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 100 3 282 3 967 6 832 7 338 6 591 5 805 5 453 4 338 3 879
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 - 0 4 5 7 6 5 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 517 - - 661 950 677 679 812 1 355 1 293
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 548 - - 649 671 614 523 467 491 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 095 -43 -131 177 413 -76 265 550 75 229
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 521,14% -0,94% -7,12% -44,37% 0,21% 16,29% 0,37% -0,12% 4,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,20% 2,13% 21,36% 49,37% 35,96% -5,49% 8,18% 24,44% -6,94% 2,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,24% 0,70% 5,26% 14,80% 7,98% -2,41% 3,14% 9,06% -2,76% 1,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,49% 67,05% 66,30% 72,18% 82,42% 86,87% 83,83% 87,22% 84,23% 88,19%
Rörelsekapital/omsättning 9,46% 21,68% 19,97% 5,49% 1,98% 2,28% -0,74% 0,52% 3,08% 6,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,03% 68,34% 87,75% 28,66% 20,68% 10,41% 9,14% 6,91% 5,08% 3,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 237,57% 308,30% 762,16% 155,13% 118,01% 106,99% 92,91% 106,14% 123,08% 158,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!