Visa allt om MineDrill Gve AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08
Nettoomsättning 655 874 550 894 541 589 533 658 500 181 387 776 396 990 364 474 459 529 411 045
Övrig omsättning 3 934 8 004 3 471 23 823 2 124 4 071 2 593 2 046 855 5
Rörelseresultat (EBIT) 44 823 27 774 10 830 23 350 14 834 3 036 623 6 991 8 472 17 561
Resultat efter finansnetto 43 504 26 187 8 873 21 315 13 138 1 598 5 372 11 825 10 544 16 993
Årets resultat 34 472 20 793 7 449 16 053 9 912 973 4 536 9 614 7 591 11 341
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 107 450 119 508 133 957 149 427 124 246 132 796 120 304 105 767 82 428 39 406
Omsättningstillgångar 138 899 113 909 111 705 142 697 116 813 114 690 117 613 110 782 102 941 108 843
Tillgångar 246 350 233 417 245 662 292 123 241 059 247 486 237 917 216 549 185 370 148 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 101 81 130 64 337 72 660 60 605 54 493 57 524 51 938 41 254 35 663
Minoritetsintressen 0 0 0 0 6 5 0 9 706 8 962 8 461
Avsättningar (tkr) 8 518 6 306 5 739 6 089 6 880 7 393 8 729 11 970 16 780 19 093
Långfristiga skulder 41 174 50 287 68 422 88 282 77 821 104 658 109 772 82 374 61 302 32 944
Kortfristiga skulder 100 557 95 693 107 164 125 092 95 746 80 937 61 892 60 560 57 072 52 088
Skulder och eget kapital 246 350 233 417 245 662 292 123 241 059 247 486 237 917 216 549 185 370 148 250
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - 34 287 715 1 649 2 892 1 376
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 50 465 54 492 69 893 72 112 65 349 54 078 47 270 37 774 30 015 8 270
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 23 461 21 022 29 661 33 643 30 536 23 398 20 865 15 535 13 405 3 758
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 659 808 558 898 545 060 557 481 502 305 391 847 399 583 366 520 460 384 411 050
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 112 113 165 126 136 142 100 85 80 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 856 4 875 3 282 4 235 3 678 2 731 3 970 4 288 5 744 17 127
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 645 673 604 833 724 536 694 670 617 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 69 046 53 373 36 873 48 175 41 306 26 112 18 248 18 076 21 549 31 864
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,06% 1,72% 1,49% 6,69% 28,99% -2,32% 8,92% -20,69% 11,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,43% 11,92% 4,54% 8,12% 6,31% 1,33% 3,05% 6,12% 6,74% 12,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,92% 5,05% 2,06% 4,44% 3,04% 0,85% 1,83% 3,64% 2,72% 4,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 98,48% 98,18% 97,56% 97,16% 97,39% 99,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,85% 3,31% 0,84% 3,30% 4,21% 8,70% 14,04% 13,78% 9,98% 13,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,01% 34,76% 26,19% 24,87% 25,14% 22,02% 24,18% 23,98% 22,25% 24,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,13% 114,28% 100,55% 110,10% 108,84% 126,56% 168,62% 163,77% 163,89% 198,00%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08
Nettoomsättning 183 981 905 32 026 38 995 33 088 12 785 9 198 12 197 9 009
Övrig omsättning 0 1 511 266 424 300 282 46 151 151 0
Rörelseresultat (EBIT) -224 1 485 191 -1 676 -458 -1 090 1 337 386 639 375
Resultat efter finansnetto 39 416 4 020 16 137 3 529 4 646 3 630 876 -18 2 453 4 378
Årets resultat 40 063 3 754 16 137 4 826 4 717 5 088 157 145 2 453 4 441
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 751 43 751 50 874 50 991 68 161 68 157 72 859 45 787 46 356 38 453
Omsättningstillgångar 40 666 40 970 37 717 39 392 29 401 3 634 6 607 988 1 356 1 243
Tillgångar 84 417 84 721 88 591 90 383 97 562 71 791 79 466 46 776 47 712 39 696
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 720 20 157 20 402 20 266 19 440 18 723 17 635 17 478 17 333 16 880
Obeskattade reserver 0 164 0 0 1 297 1 368 2 854 2 182 2 360 2 360
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 5 863 6 308 13 500 39 406 46 889 24 542 25 029 17 603
Kortfristiga skulder 43 697 64 400 62 326 63 809 63 325 12 294 12 089 2 574 2 990 2 852
Skulder och eget kapital 84 417 84 721 88 591 90 383 97 562 71 791 79 466 46 776 47 712 39 696
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 7 962 9 961 9 710 2 966 2 203 2 949 1 980
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 3 019 4 101 4 014 1 098 783 1 061 701
Utdelning till aktieägare 20 000 0 0 0 4 000 0 0 0 0 2 000
Omsättning 183 2 492 1 171 32 450 39 295 33 370 12 831 9 349 12 348 9 009
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 15 22 30 20 7 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 2 135 1 773 1 103 639 1 314 1 525 1 502
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 692 629 447 207 433 513 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -224 1 820 547 2 349 4 507 3 612 2 663 1 086 1 677 1 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -81,35% 8,40% -97,17% -17,87% 17,85% 158,80% 39,00% -24,59% 35,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 47,28% 5,10% 18,60% 4,20% 5,10% 5,71% 1,68% 0,83% 6,81% 12,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21 808,20% 440,06% 1 820,44% 11,84% 12,76% 12,39% 10,46% 4,22% 26,62% 53,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 656,28% -2 388,38% -2 719,23% -76,24% -87,00% -26,17% -42,88% -17,24% -13,40% -17,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,24% 23,94% 23,03% 22,42% 20,96% 27,57% 24,99% 41,00% 40,19% 46,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,06% 63,62% 60,52% 61,73% 46,43% 29,56% 54,65% 38,38% 45,35% 43,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!