Visa allt om Rosenqvists Food Technologies AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 218 135 209 637 165 532 115 412 139 643 83 415 111 367 74 299 55 548 47 185
Övrig omsättning 2 836 1 578 2 678 739 1 091 40 743 220 1 167 293
Rörelseresultat (EBIT) 20 827 23 900 19 982 9 030 15 503 6 461 19 723 8 212 4 143 1 875
Resultat efter finansnetto 20 964 24 019 20 314 9 021 15 456 6 452 19 738 8 028 3 922 1 759
Årets resultat 14 773 15 726 11 570 5 635 9 496 3 198 10 958 2 097 2 096 2 557
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 823 5 645 6 650 2 904 3 563 4 500 5 437 6 339 7 219 8 955
Omsättningstillgångar 125 355 127 397 99 008 61 752 46 827 42 688 38 500 40 314 11 797 20 912
Tillgångar 128 178 133 042 105 658 64 655 50 390 47 187 43 937 46 653 19 017 29 866
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 505 30 592 19 866 11 297 11 662 4 166 11 099 6 850 4 753 6 057
Obeskattade reserver 27 820 26 033 21 461 16 531 14 809 11 583 10 975 5 324 0 0
Avsättningar (tkr) 2 977 1 518 2 288 1 604 1 207 767 1 387 271 715 544
Långfristiga skulder 0 1 290 3 901 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 59 876 73 609 58 142 35 224 22 713 30 672 20 476 34 209 13 549 23 266
Skulder och eget kapital 128 178 133 042 105 658 64 655 50 390 47 187 43 937 46 653 19 017 29 866
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 693 1 875 1 379 910 797 0 372 558 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 360 333 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 16 007 16 883 14 976 12 019 11 416 10 140 8 754 8 023 7 415 6 839
Varav resultatlön till övriga anställda - 788 704 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 6 280 9 148 7 679 6 894 5 889 4 812 4 605 3 967 3 534 2 970
Utdelning till aktieägare 14 773 7 860 5 000 3 000 6 000 2 000 10 131 6 708 0 0
Omsättning 220 971 211 215 168 210 116 151 140 734 83 455 112 110 74 519 56 715 47 478
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 30 22 21 21 19 16 15 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 791 6 988 7 524 5 496 6 650 4 390 6 960 4 953 5 050 4 290
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 004 970 1 116 1 010 904 831 949 876 1 030 917
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 430 25 287 21 108 9 977 16 440 7 398 20 669 9 154 5 081 2 798
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,05% 26,64% 43,43% -17,35% 67,41% -25,10% 49,89% 33,76% 17,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,40% 18,13% 19,31% 13,97% 30,77% 13,70% 44,94% 17,61% 21,80% 6,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,64% 11,51% 12,32% 7,83% 11,10% 7,75% 17,73% 11,06% 7,46% 3,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,84% 38,22% 37,66% 40,64% 36,24% 42,26% 42,99% 40,85% 43,09% 46,02%
Rörelsekapital/omsättning 30,02% 25,66% 24,69% 22,99% 17,27% 14,41% 16,18% 8,22% -3,15% -4,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,19% 38,26% 34,65% 37,42% 46,07% 27,98% 44,74% 23,58% 24,99% 20,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,36% 150,54% 159,29% 158,41% 196,01% 132,93% 173,77% 101,78% 85,67% 88,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!