Visa allt om Bouvet Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 81 345 76 434 73 697 82 672 114 016 91 567 34 186 24 536 21 841 22 714
Övrig omsättning 24 114 62 295 241 143 144 74 171 228
Rörelseresultat (EBIT) -16 337 -5 876 -5 955 -1 323 -3 609 1 912 -2 640 -1 513 -505 -1 205
Resultat efter finansnetto -16 484 -6 080 -6 252 -1 575 -3 902 1 786 -2 666 -1 549 -527 -1 221
Årets resultat -784 820 -552 1 397 698 36 -2 666 -1 549 -527 -1 221
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 101 3 234 5 163 6 963 8 235 8 041 501 439 327 302
Omsättningstillgångar 22 359 14 334 18 023 18 249 20 496 28 992 11 588 7 145 5 408 5 591
Tillgångar 24 460 17 568 23 186 25 212 28 732 37 034 12 089 7 584 5 734 5 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 048 2 832 2 012 2 565 1 168 470 434 100 100 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 680 2 814 4 514 13 714 8 201 4 350 1 643 43 1 165
Kortfristiga skulder 22 412 9 057 18 360 18 133 13 850 28 363 7 305 5 841 5 591 4 627
Skulder och eget kapital 24 460 17 568 23 186 25 212 28 732 37 034 12 089 7 584 5 734 5 893
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 277 1 213 1 237 2 559 1 133 970 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 46 116 41 951 39 951 40 893 42 086 25 194 17 565 12 344 9 454 10 382
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 21 708 18 418 19 150 18 959 19 584 11 867 7 505 5 475 3 954 4 487
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 81 369 76 548 73 759 82 967 114 257 91 710 34 330 24 610 22 012 22 942
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 77 77 73 73 77 71 33 23 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 056 993 1 010 1 132 1 481 1 290 1 036 1 067 1 365 1 420
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 959 822 852 895 854 564 808 808 895 1 004
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -14 695 -3 796 -3 707 919 -1 524 2 644 -2 398 -1 314 -371 -1 074
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,43% 3,71% -10,86% -27,49% 24,52% 167,85% 39,33% 12,34% -3,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -66,79% -33,23% -25,68% -5,25% -12,56% 5,16% -21,84% -19,95% -8,21% -19,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -20,08% -7,64% -8,08% -1,60% -3,17% 2,09% -7,72% -6,17% -2,16% -5,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,07% 6,90% -0,46% 0,14% 5,83% 0,69% 12,53% 5,31% -0,84% 4,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,37% 16,12% 8,68% 10,17% 4,07% 1,27% 3,59% 1,32% 1,74% 1,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,76% 158,26% 98,16% 100,64% 147,99% 102,22% 158,63% 122,32% 96,73% 120,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!