Visa allt om Ewa Handler AB
Visa allt om Ewa Handler AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 42 777 36 489 28 842 28 151 31 884 11 685 11 204 965
Övrig omsättning 170 11 - 813 83 810 55 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 205 2 880 595 1 049 1 424 2 624 921 -48
Resultat efter finansnetto 2 144 3 289 497 924 1 325 2 615 914 -48
Årets resultat 1 359 1 916 279 530 722 1 443 521 -48
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 702 4 825 4 901 5 025 6 211 1 411 1 390 1 350
Omsättningstillgångar 13 351 11 273 12 397 10 954 9 732 4 973 2 699 741
Tillgångar 18 054 16 098 17 298 15 980 15 943 6 384 4 088 2 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 875 4 292 2 532 2 553 2 323 2 016 573 52
Obeskattade reserver 2 804 2 419 1 599 1 469 1 212 875 220 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 374 4 767 5 539 4 405 6 204 1 683 1 693 1 572
Kortfristiga skulder 5 000 4 620 7 628 7 552 6 204 1 810 1 603 468
Skulder och eget kapital 18 054 16 098 17 298 15 980 15 943 6 384 4 088 2 091
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - 414 408 177 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 544 1 428 1 588 895 666 687 204
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - 932 883 967 709 630 563 75
Utdelning till aktieägare 965 776 156 300 300 415 0 0
Omsättning 42 947 36 500 28 842 28 964 31 967 12 495 11 259 965
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 4 4 4 3 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 694 12 163 7 211 7 038 7 971 3 895 3 735 965
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 849 872 579 650 525 545 428 196
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 327 3 002 719 1 173 1 536 2 650 938 -48
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,23% 26,51% 2,45% -11,71% 172,86% 4,29% 1 061,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,22% 21,01% 3,46% 6,57% 8,94% 41,13% 22,55% -2,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,16% 9,27% 2,07% 3,73% 4,47% 22,47% 8,23% -4,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,44% 27,36% 23,12% 21,62% 19,85% 40,76% 29,85% 45,91%
Rörelsekapital/omsättning 19,52% 18,23% 16,53% 12,08% 11,07% 27,07% 9,78% 28,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,12% 38,38% 21,85% 23,15% 20,17% 41,68% 17,98% 2,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 241,84% 206,47% 109,65% 108,99% 110,83% 257,90% 133,75% 73,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...