Visa allt om Nivika Kalkstenen AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 1 794 1 876 1 890 2 494 1 842 1 821 1 829 1 825 1 776 1 775
Övrig omsättning 0 0 48 0 0 0 0 0 0 14
Rörelseresultat (EBIT) 794 -740 646 1 123 832 831 844 825 759 259
Resultat efter finansnetto 526 -1 061 353 901 830 831 845 827 645 -126
Årets resultat 259 -1 461 945 829 779 780 98 166 -484
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 176 18 730 19 642 20 553 21 787 22 697 23 131 24 028 23 325 24 222
Omsättningstillgångar 736 518 941 610 713 738 177 2 014 830 34
Tillgångar 18 912 19 248 20 583 21 163 22 500 23 436 23 308 26 042 24 155 24 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 709 4 451 4 451 3 990 3 045 2 215 1 437 656 558 393
Obeskattade reserver 1 308 1 308 2 368 2 601 2 913 3 146 3 315 3 470 2 770 2 337
Avsättningar (tkr) 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 600 12 650 12 938 13 688 0 0 0 0 0 5 000
Kortfristiga skulder 1 232 840 826 884 16 542 18 074 18 557 21 915 20 827 16 526
Skulder och eget kapital 18 912 19 248 20 583 21 163 22 500 23 436 23 308 26 042 24 155 24 256
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 794 1 876 1 938 2 494 1 842 1 821 1 829 1 825 1 776 1 789
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 409 172 1 558 2 339 1 744 1 730 1 741 1 722 1 656 1 136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,37% -0,74% -24,22% 35,40% 1,15% -0,44% 0,22% 2,76% 0,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,20% -3,84% 3,14% 5,31% 3,70% 3,55% 3,63% 3,18% 3,16% 1,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 44,26% -39,45% 34,18% 45,03% 45,17% 45,63% 46,20% 45,37% 42,96% 14,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -27,65% -17,16% 6,08% -10,99% -859,34% -952,00% -1 004,92% -1 090,47% -1 125,96% -929,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,29% 28,42% 30,60% 28,44% 23,63% 19,92% 17,26% 12,91% 11,25% 8,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,74% 61,67% 113,92% 69,00% 4,31% 4,08% 0,95% 9,19% 3,99% 0,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!