Visa allt om Båtservice i Köpmanholmen AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 2 023 1 828 1 863 1 786 2 016 1 531 1 440 1 434 1 905 1 602
Övrig omsättning 0 0 0 26 0 12 0 4 1 0
Rörelseresultat (EBIT) 161 43 20 1 -25 -13 121 7 114 49
Resultat efter finansnetto 112 6 -19 -37 -57 -26 119 2 109 43
Årets resultat 97 6 -19 -37 -27 0 70 2 63 36
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 676 728 789 838 476 500 45 71 86 111
Omsättningstillgångar 448 215 352 276 713 343 408 325 312 230
Tillgångar 1 124 943 1 141 1 114 1 189 843 453 396 398 341
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 268 171 165 184 221 248 248 179 177 114
Obeskattade reserver 10 0 0 0 0 30 57 28 28 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 484 508 731 702 707 399 0 0 10 28
Kortfristiga skulder 363 264 245 228 261 166 148 190 184 199
Skulder och eget kapital 1 124 943 1 141 1 114 1 189 843 453 396 398 341
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 255 391 406
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 84 103 105
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 023 1 828 1 863 1 812 2 016 1 543 1 440 1 438 1 906 1 602
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 023 1 828 1 863 1 786 2 016 1 531 1 440 1 434 953 801
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 414 420 396 279 399 388 350 333 238 257
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 213 104 81 65 36 24 147 33 139 91
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,67% -1,88% 4,31% -11,41% 31,68% 6,32% 0,42% -24,72% 18,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,32% 4,56% 1,75% 0,09% -2,10% -1,54% 26,71% 1,77% 28,89% 14,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,96% 2,35% 1,07% 0,06% -1,24% -0,85% 8,40% 0,49% 6,04% 3,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,44% 70,40% 60,98% 56,77% 42,31% 55,00% 64,17% 52,23% 45,98% 54,24%
Rörelsekapital/omsättning 4,20% -2,68% 5,74% 2,69% 22,42% 11,56% 18,06% 9,41% 6,72% 1,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,54% 18,13% 14,46% 16,52% 18,59% 32,19% 64,56% 50,72% 49,96% 33,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,16% 32,58% 59,59% 32,89% 193,87% 164,46% 225,00% 131,58% 147,28% 89,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!