Visa allt om Selbergs Schakt AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4 352 8 766 7 261 3 816 1 060 205 1 156 1 349 2 019 1 333
Övrig omsättning 572 6 43 0 0 0 0 0 10 0
Rörelseresultat (EBIT) -255 352 606 782 216 -193 218 197 63 -47
Resultat efter finansnetto -437 136 418 658 207 -194 167 162 29 -96
Årets resultat -3 0 -5 -15 161 49 130 0 32 5
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 139 6 815 7 975 5 839 1 837 63 312 2 021 714 1 001
Omsättningstillgångar 321 1 011 2 110 1 332 649 222 562 420 297 199
Tillgångar 5 459 7 827 10 085 7 171 2 486 285 875 2 440 1 011 1 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 321 323 823 829 343 182 296 166 166 133
Obeskattade reserver 796 1 231 1 096 673 0 0 257 257 95 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 508 3 607 4 988 4 091 1 747 24 175 1 695 399 635
Kortfristiga skulder 1 834 2 666 3 178 1 579 395 79 147 323 351 341
Skulder och eget kapital 5 459 7 827 10 085 7 171 2 486 285 875 2 440 1 011 1 200
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 103 234 169 454 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - 0 0 32 147 139 227 197
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 163 0 0 0
Omsättning 4 924 8 772 7 304 3 816 1 060 205 1 156 1 349 2 029 1 333
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 4 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 176 2 192 1 815 1 908 1 060 205 1 156 1 349 2 019 1 333
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 573 527 573 508 138 397 372 730 581
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 422 1 851 1 670 1 340 269 -172 315 358 351 221
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -50,35% 20,73% 90,28% 260,00% 417,07% -82,27% -14,31% -33,18% 51,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,67% 4,50% 6,01% 10,91% 8,69% -67,72% 24,91% 8,07% 6,23% -3,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,86% 4,02% 8,35% 20,49% 20,38% -94,15% 18,86% 14,60% 3,12% -3,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,63% 95,12% 99,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,33% 99,01% 95,57%
Rörelsekapital/omsättning -34,77% -18,88% -14,71% -6,47% 23,96% 69,76% 35,90% 7,19% -2,67% -10,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,25% 16,39% 16,64% 18,88% 13,80% 63,86% 56,74% 15,02% 23,34% 16,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17,50% 37,92% 66,39% 84,36% 164,30% 281,01% 382,31% 130,03% 84,62% 58,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!