Visa allt om Telefonica Global Solutions Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 5 803 6 355 12 201 11 393 16 076 33 388 40 867 41 274 45 333 50 231
Övrig omsättning 0 0 68 740 667 591 4 677 812 188 880
Rörelseresultat (EBIT) 369 -122 428 1 046 974 2 103 6 398 -46 755 8 248
Resultat efter finansnetto 369 -122 428 1 046 971 2 103 6 411 -66 756 8 237
Årets resultat 318 -122 337 805 745 1 634 4 931 -64 582 6 071
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 21 51 77 8 631 11 762 13 220 8 509
Omsättningstillgångar 24 460 24 456 24 944 24 315 30 436 28 610 22 740 13 618 18 955 19 294
Tillgångar 24 460 24 456 24 944 24 336 30 487 28 686 31 371 25 380 32 174 27 802
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 114 23 796 23 918 23 581 22 776 22 031 20 397 15 465 15 529 14 947
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 346 660 1 026 755 7 712 6 656 10 974 9 914 16 645 12 855
Skulder och eget kapital 24 460 24 456 24 944 24 336 30 487 28 686 31 371 25 380 32 174 27 802
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 6 024 5 446 4 738 5 425
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 059 3 163 2 312 2 092
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 803 6 355 12 269 12 133 16 743 33 979 45 544 42 086 45 521 51 111
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 3 4 6 6 6 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 6 355 12 201 3 798 4 019 5 565 6 811 6 879 9 067 7 176
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 757 1 336 1 583 1 261 1 342 1 534 1 441 1 488 1 040
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 369 -122 449 1 074 999 3 275 10 511 3 016 2 425 9 566
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,69% -47,91% 7,09% -29,13% -51,85% -18,30% -0,99% -8,95% -9,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,51% -0,50% 1,72% 4,30% 3,19% 7,36% 20,44% -0,17% 2,37% 29,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,36% -1,92% 3,51% 9,18% 6,06% 6,32% 15,69% -0,11% 1,68% 16,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,47% 82,27% 91,55% 93,40% 85,97% 39,92% 41,72% 40,06% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 415,54% 374,45% 196,03% 206,79% 141,35% 65,75% 28,79% 8,97% 5,10% 12,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,59% 97,30% 95,89% 96,90% 74,71% 76,80% 65,02% 60,93% 48,27% 53,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7 069,36% 3 705,45% 2 431,19% 3 220,53% 394,66% 429,84% 207,22% 137,36% 113,88% 150,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!