Visa allt om Malmö Byggcenter AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 79 343 72 562 51 474 48 114 47 629 39 655 24 619 9 384 5 956 3 010
Övrig omsättning 155 274 115 200 174 229 199 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 805 613 1 005 817 151 548 -349 449 120 -169
Resultat efter finansnetto 357 344 809 561 -85 454 -364 434 119 -169
Årets resultat 192 181 569 393 -111 358 -248 227 119 -169
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 607 1 681 1 391 999 962 899 182 42 90 102
Omsättningstillgångar 16 526 13 563 9 009 4 632 8 354 5 278 3 599 3 077 827 279
Tillgångar 18 133 15 244 10 399 5 631 9 316 6 177 3 780 3 119 917 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 911 1 019 1 138 709 315 286 -71 342 190 71
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 000 0 0 0 477 0 500 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 222 14 225 9 261 4 922 8 524 5 891 3 352 2 662 728 310
Skulder och eget kapital 18 133 15 244 10 399 5 631 9 316 6 177 3 780 3 119 917 381
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 11 171 9 130 6 947 2 584 1 619 482
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 3 417 2 924 1 750 612 332 176
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 79 498 72 836 51 589 48 314 47 803 39 884 24 818 9 384 5 956 3 010
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 35 32 32 32 30 22 10 7 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 204 2 073 1 609 1 504 1 488 1 322 1 119 938 851 753
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 553 607 528 509 463 413 405 306 282 231
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 064 854 1 181 959 286 629 -300 498 145 -158
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,35% 40,97% 6,98% 1,02% 20,11% 61,07% 162,35% 57,56% 97,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,44% 4,02% 9,66% 14,53% 1,71% 8,87% -9,21% 14,43% 13,09% -44,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,01% 0,84% 1,95% 1,70% 0,33% 1,38% -1,41% 4,80% 2,01% -5,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,37% 36,83% 51,84% 49,53% 44,13% 43,51% 46,23% 44,46% 45,55% 34,95%
Rörelsekapital/omsättning 2,90% -0,91% -0,49% -0,60% -0,36% -1,55% 1,00% 4,42% 1,66% -1,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,02% 6,68% 10,94% 12,59% 3,38% 4,63% -1,88% 13,71% 20,72% 18,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,65% 91,60% 93,13% 86,57% 94,06% 86,73% 107,37% 115,59% 113,60% 90,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...