Visa allt om Helm Properties AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 3 032 2 576 2 050 2 141 2 251 2 523 2 877 1 572 1 348 1 177
Övrig omsättning 0 0 3 3 367 65 26 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 195 412 -7 361 924 945 1 848 844 803 628
Resultat efter finansnetto -5 073 23 497 35 314 17 851 24 366 12 580 1 277 2 661 645 534
Årets resultat -6 148 21 497 34 638 17 686 23 440 10 312 738 2 455 393 477
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 460 58 825 46 198 44 654 42 295 41 014 36 651 19 738 13 493 12 856
Omsättningstillgångar 32 691 97 024 81 773 50 676 30 915 7 888 3 910 2 842 721 1 030
Tillgångar 143 151 155 849 127 971 95 330 73 210 48 902 40 561 22 580 14 214 13 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 974 110 622 93 625 63 487 47 300 25 360 15 798 7 235 5 180 4 787
Obeskattade reserver 0 0 0 125 1 035 1 359 449 125 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 39 814 27 525 23 026 26 917 21 657 17 171 19 493 13 904 8 255 7 983
Kortfristiga skulder 3 363 17 701 11 320 4 802 3 218 5 012 4 821 1 317 778 1 115
Skulder och eget kapital 143 151 155 849 127 971 95 330 73 210 48 902 40 561 22 580 14 214 13 886
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 4 500 1 500 1 500 0 400 0 0
Omsättning 3 032 2 576 2 053 2 144 2 618 2 588 2 903 1 572 1 348 1 177
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 - 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 032 2 576 2 050 2 141 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 61 86 113 60 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 839 810 394 751 1 247 1 247 2 127 1 011 937 731
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,70% 25,66% -4,25% -4,89% -10,78% -12,30% 83,02% 16,62% 14,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,88% 16,77% 29,30% 21,35% 35,05% 27,01% 5,04% 13,12% 6,73% 6,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 466,69% 1 014,48% 1 828,88% 950,44% 1 139,89% 523,42% 71,01% 188,49% 70,92% 71,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,18% 100,00% 99,10% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 967,28% 3 079,31% 3 436,73% 2 142,64% 1 230,43% 113,99% -31,66% 97,01% -4,23% -7,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,84% 70,98% 73,16% 66,70% 65,71% 54,03% 39,81% 32,47% 36,44% 34,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 972,08% 548,13% 722,38% 1 055,31% 960,69% 157,38% 81,10% 215,79% 92,67% 92,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!