Visa allt om Fiddes El & Bygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 55 837 64 188 52 476 57 470 48 666 41 536 26 388 19 520 18 402 15 585
Övrig omsättning 347 377 380 563 333 427 397 75 278 32
Rörelseresultat (EBIT) 2 067 1 482 321 -3 402 431 2 775 339 1 031 -350 1 657
Resultat efter finansnetto 2 003 1 428 200 -3 482 417 2 670 258 947 -423 1 565
Årets resultat 2 104 1 114 200 -2 864 667 1 999 197 718 -375 826
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 557 1 132 950 1 308 1 421 1 924 2 399 2 741 1 905 1 695
Omsättningstillgångar 11 124 21 295 11 292 12 326 16 029 10 154 7 934 5 486 4 308 4 608
Tillgångar 11 681 22 427 12 242 13 634 17 450 12 078 10 333 8 227 6 213 6 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 845 1 842 928 728 3 842 3 475 1 476 1 279 561 1 063
Obeskattade reserver 0 0 0 0 618 1 074 977 988 882 931
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 551 299 490 685 507 685 1 759 2 086 1 166 870
Kortfristiga skulder 6 285 20 286 10 824 12 221 12 484 6 844 6 121 3 874 3 604 3 439
Skulder och eget kapital 11 681 22 427 12 242 13 634 17 450 12 078 10 333 8 227 6 213 6 303
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 6 737 5 132 4 083 4 347 3 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 505 1 816 1 530 1 563 1 152
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 250 300 0 0 0 128
Omsättning 56 184 64 565 52 856 58 033 48 999 41 963 26 785 19 595 18 680 15 617
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 14 18 25 23 21 19 17 18 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 490 4 585 2 915 2 299 2 116 1 978 1 389 1 148 1 022 1 113
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 531 551 543 527 524 460 374 320 333 323
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 402 1 809 680 -2 794 1 062 3 532 1 104 2 103 368 2 306
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,01% 22,32% -8,69% 18,09% 17,17% 57,40% 35,18% 6,08% 18,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,70% 6,72% 2,65% -24,94% 2,66% 22,99% 3,34% 12,64% -5,34% 26,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,70% 2,35% 0,62% -5,92% 0,95% 6,69% 1,31% 5,33% -1,80% 10,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,32% 20,65% 28,61% 24,28% 36,92% 43,30% 46,31% 55,31% 52,71% 60,27%
Rörelsekapital/omsättning 8,67% 1,57% 0,89% 0,18% 7,28% 7,97% 6,87% 8,26% 3,83% 7,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,92% 8,21% 7,58% 5,34% 24,78% 35,71% 21,66% 24,91% 19,49% 27,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,73% 101,27% 96,96% 90,71% 125,31% 142,58% 123,82% 132,76% 110,18% 123,15%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...