Visa allt om CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ)

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-03
Nettoomsättning 133 700 197 969 627 162 354 659 94 249 39 050 26 319
Övrig omsättning 582 200 112 147 16 42 2
Rörelseresultat (EBIT) -187 760 -166 470 65 304 44 755 -6 424 -5 849 -2 427
Resultat efter finansnetto -203 171 -191 294 17 703 34 537 68 697 8 646 10 146
Årets resultat -224 185 -191 502 24 340 49 333 68 568 8 641 10 133
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 542 160 808 278 307 215 848 47 028 43 316 6 977
Omsättningstillgångar 42 170 193 135 315 467 345 262 193 578 36 286 40 992
Tillgångar 177 712 353 943 593 774 561 110 240 606 79 601 47 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -186 987 -36 925 154 577 123 710 99 475 30 876 13 642
Minoritetsintressen 31 575 31 575 31 575 31 575 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 154 981 222 887 264 266 198 172 95 727 5 463 6 438
Kortfristiga skulder 178 143 136 406 143 356 207 652 45 404 43 263 27 888
Skulder och eget kapital 177 712 353 943 593 774 561 110 240 606 79 601 47 969
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-03
Löner till styrelse & VD 302 8 708 6 880 1 521 1 138 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 990 3 345 8 254 5 949 1 318 801 1 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 4 011 6 686 6 423 2 365 749 268 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 134 282 198 169 627 274 354 806 94 265 39 092 26 321
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 15 9 4 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 155 17 997 41 811 39 407 23 562 39 050 26 319
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 755 1 704 1 437 1 093 838 1 070 1 588
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -187 373 -165 430 65 394 45 325 -6 335 -5 807 -2 393
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,46% -68,43% 76,84% 276,30% 141,35% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -102,57% -45,02% 12,06% 8,64% 30,20% 13,70% 33,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -136,33% -80,50% 11,42% 13,67% 77,09% 27,92% 60,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -121,11% -65,32% 17,55% 20,75% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -101,70% 28,66% 27,44% 38,80% 157,22% -17,87% 49,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -105,22% -10,43% 26,03% 22,05% 41,34% 38,79% 28,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,67% 132,93% 189,56% 134,82% 426,35% 83,87% 146,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2014 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-03 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 9 600 1 950 0 0 0 0 621 11 376 8 647 7 271
Övrig omsättning 66 645 0 0 0 0 0 29 2 0 3
Rörelseresultat (EBIT) 66 666 -4 769 -4 404 -4 906 -4 049 -1 662 -768 -3 157 -1 190 384
Resultat efter finansnetto 51 769 -181 933 -184 492 -29 336 9 893 63 927 12 234 6 804 -399 356
Årets resultat 59 069 -186 753 -184 492 -25 387 14 713 63 882 12 234 6 804 -306 189
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-03 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 6 435 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 589 44 612 203 814 396 514 159 055 95 097 19 473 5 276 226 729
Omsättningstillgångar 345 7 865 8 735 103 120 128 392 77 618 41 290 27 671 6 251 3 697
Tillgångar 42 934 52 477 212 549 499 634 293 882 172 715 60 763 32 946 6 477 4 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 151 -139 322 -26 692 157 800 183 094 96 338 29 332 8 513 709 515
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 481 147 000 210 000 226 900 106 093 65 369 4 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 36 302 44 799 29 242 114 934 4 694 11 007 27 431 24 433 5 768 3 818
Skulder och eget kapital 42 934 52 477 212 549 499 634 293 882 172 715 60 763 32 946 6 477 4 426
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
2014-12
2014-03
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 431 35 - - - 593
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 75 1 115 982 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 42 11 25 457 331 186
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 76 245 1 950 0 0 0 0 650 11 378 8 647 7 274
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 621 11 376 8 647 7 271
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 77 - 1 588 1 381 823
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 66 666 -4 769 -4 404 -4 906 -2 186 -1 662 -768 -3 157 -1 186 384
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 392,31% - - - - -100,00% - - 18,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 413,39% 28,15% - - - - 27,14% 26,24% -0,48% 8,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 848,80% 757,59% - - - - 2 655,39% 75,98% -0,36% 5,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - - - 0,00% 2,49% 24,91% 25,37%
Rörelsekapital/omsättning -374,55% -1 894,05% - - - - 2 231,72% 28,46% 5,59% -1,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,33% -265,49% -12,56% 31,58% 62,30% 55,78% 48,27% 25,84% 10,95% 13,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,95% 17,56% 29,87% 89,72% 2 735,24% 705,17% 150,52% 113,25% 108,37% 96,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2014 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...