Visa allt om Snickeri och Interiör i Myrhult AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 2 443 2 576 0 25 3 121 4 820 3 884 3 535 3 408 3 835
Övrig omsättning 19 11 0 134 0 3 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 355 -541 -43 9 46 534 -164 34 -54 145
Resultat efter finansnetto -1 389 -559 -40 8 41 530 -173 26 -58 142
Årets resultat -1 389 -559 -40 6 106 368 -167 15 1 77
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 395 1 638 0 0 18 10 25 37 152 33
Omsättningstillgångar 923 912 132 126 827 1 153 852 1 011 847 868
Tillgångar 2 317 2 551 132 126 845 1 163 877 1 047 999 901
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 883 -494 66 106 255 449 81 248 228 228
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 101 0 6 0 62
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 496 1 832 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 705 1 213 66 20 590 613 796 794 771 611
Skulder och eget kapital 2 317 2 551 132 126 845 1 163 877 1 047 999 901
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - 408
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 1 212 1 601 1 516 1 478 1 529 970
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 545 705 590 537 208 523
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 155 300 0 0 0 0
Omsättning 2 462 2 587 0 159 3 121 4 823 3 884 3 535 3 408 3 835
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 0 0 4 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 814 644 - - 780 803 647 589 568 767
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 463 - - 441 391 360 340 354 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 111 -295 -43 9 55 546 -152 46 -32 163
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,16% - -100,00% -99,20% -35,25% 24,10% 9,87% 3,73% -11,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -58,48% -21,21% - 7,14% 5,44% 46,00% -18,47% 3,34% -5,21% 16,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -55,46% -21,00% - 36,00% 1,47% 11,10% -4,17% 0,99% -1,53% 3,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,74% 65,10% - 4,00% 71,80% 70,52% 65,58% 73,47% 75,32% 66,96%
Rörelsekapital/omsättning -32,01% -11,68% - 424,00% 7,59% 11,20% 1,44% 6,14% 2,23% 6,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -81,27% -19,36% 50,00% 84,13% 30,18% 45,38% 9,24% 24,11% 22,82% 30,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,93% 34,79% 200,00% 630,00% 140,17% 188,09% 107,04% 127,33% 109,86% 142,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...