Visa allt om Scanmast AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 206 095 201 192 246 139 355 162 286 361 291 936 201 709 180 882 163 028 110 587
Övrig omsättning 4 162 3 539 1 099 2 985 656 277 1 250 756 13 1 128
Rörelseresultat (EBIT) 18 784 17 355 10 537 17 597 23 561 41 077 22 633 20 890 12 790 6 937
Resultat efter finansnetto 18 822 17 380 10 755 17 667 23 809 41 148 22 401 20 282 12 372 6 747
Årets resultat 10 910 12 292 7 671 10 494 13 620 21 218 13 007 11 132 6 839 3 935
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 694 4 898 6 176 5 235 4 932 5 770 5 870 5 317 3 591 3 784
Omsättningstillgångar 137 323 129 476 122 493 130 537 138 739 114 116 95 767 75 932 56 765 41 258
Tillgångar 142 017 134 374 128 669 135 772 143 671 119 886 101 637 81 248 60 356 45 042
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 980 70 070 57 778 62 107 71 613 57 993 41 775 31 828 22 927 17 306
Obeskattade reserver 35 125 35 471 34 252 33 846 30 965 25 930 16 569 10 907 5 788 2 747
Avsättningar (tkr) 870 500 1 500 2 000 1 000 1 724 1 000 1 000 1 000 1 000
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 947 3 613 4 280 4 946
Kortfristiga skulder 25 042 28 333 35 139 37 819 40 093 34 239 39 346 33 901 26 361 19 043
Skulder och eget kapital 142 017 134 374 128 669 135 772 143 671 119 886 101 637 81 248 60 356 45 042
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 117 757 2 089 1 915 736
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 333 31 618 37 389 39 683 32 396 33 638 28 426 22 860 20 111 17 335
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 248 15 628 16 712 17 535 14 277 13 838 11 605 9 613 8 847 7 441
Utdelning till aktieägare 0 0 0 12 000 20 000 0 5 000 3 060 2 040 960
Omsättning 210 257 204 731 247 238 358 147 287 017 292 213 202 959 181 638 163 041 111 715
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 60 67 82 88 77 78 71 62 56 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 435 3 003 3 002 4 036 3 719 3 743 2 841 2 917 2 911 2 257
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 777 742 713 708 661 661 625 612 595 556
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 235 19 055 12 420 19 669 25 655 42 905 24 734 22 590 14 057 8 135
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,44% -18,26% -30,70% 24,03% -1,91% 44,73% 11,51% 10,95% 47,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,33% 13,09% 8,42% 13,04% 16,58% 34,53% 22,35% 25,76% 21,32% 15,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,19% 8,74% 4,40% 4,99% 8,32% 14,18% 11,26% 11,57% 7,89% 6,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,18% 41,44% 38,72% 28,06% 34,06% 38,19% 37,33% 38,31% 30,81% 39,24%
Rörelsekapital/omsättning 54,48% 50,27% 35,49% 26,11% 34,45% 27,36% 27,97% 23,24% 18,65% 20,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,31% 72,74% 65,67% 65,19% 66,66% 65,24% 53,82% 49,07% 45,05% 42,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 483,24% 399,12% 305,34% 301,44% 301,20% 279,61% 197,65% 186,23% 175,37% 153,83%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...