Visa allt om Carolinas Matkasse AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 486 334 422 577 553 103 663 702 701 741 635 519 530 329 428 004 360 958 311 516
Övrig omsättning 4 540 5 057 6 550 21 874 16 721 9 479 8 763 7 952 5 802 0
Rörelseresultat (EBIT) 43 280 10 839 -89 779 1 989 49 987 39 590 23 378 23 654 5 153 -9 544
Resultat efter finansnetto 60 403 34 297 -125 022 -4 347 25 961 39 277 23 475 -3 502 6 199 -9 046
Årets resultat 55 321 36 297 -102 044 -8 847 -7 282 24 716 20 548 -14 838 6 199 -6 717
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 243 283 237 100 239 637 295 265 135 302 104 766 26 492 2 915 16 771 6 163
Omsättningstillgångar 99 081 44 328 20 453 80 594 93 027 83 363 82 735 62 067 45 397 47 876
Tillgångar 342 364 281 428 260 090 375 859 228 329 188 129 109 227 64 982 62 168 54 040
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 222 825 167 504 131 207 233 251 110 590 117 872 43 320 25 550 39 982 33 533
Obeskattade reserver 0 0 2 000 24 972 24 972 17 500 12 400 6 800 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 2 459 400 0 0
Långfristiga skulder 0 15 891 15 431 14 620 15 167 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 119 539 98 033 111 452 103 016 77 600 52 757 51 047 32 232 22 186 20 507
Skulder och eget kapital 342 364 281 428 260 090 375 859 228 329 188 129 109 227 64 982 62 168 54 040
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 821 836 838 947 915
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 45 987 42 730 62 263 63 018 50 461 33 647 22 538 14 829 9 755 5 046
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 655 17 566 24 985 24 623 19 429 13 933 10 125 5 949 4 273 2 620
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 490 874 427 634 559 653 685 576 718 462 644 998 539 092 435 956 366 760 311 516
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 101 114 165 170 121 87 58 38 25 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 815 3 707 3 352 3 904 5 800 7 305 9 144 11 263 14 438 16 396
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 716 568 580 535 605 586 600 587 606 490
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 45 905 14 203 -80 110 8 873 53 324 41 099 24 020 24 104 5 385 -9 485
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,09% -23,60% -16,66% -5,42% 10,42% 19,83% 23,91% 18,57% 15,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,65% 13,83% -34,35% 0,71% 11,53% 22,06% 21,70% -5,34% 10,42% -16,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,13% 9,21% -16,15% 0,40% 3,75% 6,53% 4,47% -0,81% 1,79% -2,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,53% 33,75% 25,78% 29,97% 30,51% 25,45% 20,88% 19,99% 16,12% 16,84%
Rörelsekapital/omsättning -4,21% -12,71% -16,45% -3,38% 2,20% 4,82% 5,98% 6,97% 6,43% 8,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,08% 59,52% 51,05% 67,24% 56,97% 69,91% 48,52% 47,48% 64,31% 62,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,21% 42,74% 16,04% 73,68% 115,67% 149,39% 159,66% 190,43% 204,62% 233,46%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...