Visa allt om Carolinas Matkasse AB
Visa allt om Carolinas Matkasse AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 663 702 701 741 635 519 530 329 428 004 360 958 311 516 172 798 28 307
Övrig omsättning 21 874 16 721 9 479 8 763 7 952 5 802 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 989 49 987 39 590 23 378 23 654 5 153 -9 544 9 273 215
Resultat efter finansnetto -4 347 25 961 39 277 23 475 -3 502 6 199 -9 046 9 273 212
Årets resultat -8 847 -7 282 24 716 20 548 -14 838 6 199 -6 717 5 137 152
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 295 265 135 302 104 766 26 492 2 915 16 771 6 163 700 0
Omsättningstillgångar 80 594 93 027 83 363 82 735 62 067 45 397 47 876 11 462 1 890
Tillgångar 375 859 228 329 188 129 109 227 64 982 62 168 54 040 12 162 1 890
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 233 251 110 590 117 872 43 320 25 550 39 982 33 533 5 289 252
Obeskattade reserver 24 972 24 972 17 500 12 400 6 800 0 0 2 330 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 2 459 400 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 620 15 167 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 103 016 77 600 52 757 51 047 32 232 22 186 20 507 4 543 1 609
Skulder och eget kapital 375 859 228 329 188 129 109 227 64 982 62 168 54 040 12 162 1 890
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - 821 836 838 947 915 660 760
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 63 018 50 461 33 647 22 538 14 829 9 755 5 046 1 327 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 623 19 429 13 933 10 125 5 949 4 273 2 620 668 257
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 685 576 718 462 644 998 539 092 435 956 366 760 311 516 172 798 28 307
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 170 121 87 58 38 25 19 10 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 904 5 800 7 305 9 144 11 263 14 438 16 396 17 280 14 154
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 605 586 600 587 606 490 252 542
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 873 53 324 41 099 24 020 24 104 5 385 -9 485 9 273 215
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,42% 10,42% 19,83% 23,91% 18,57% 15,87% 80,28% 510,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,71% 11,53% 22,06% 21,70% -5,34% 10,42% -16,73% 76,25% 11,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,40% 3,75% 6,53% 4,47% -0,81% 1,79% -2,90% 5,37% 0,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,97% 30,51% 25,45% 20,88% 19,99% 16,12% 16,84% 15,80% 10,18%
Rörelsekapital/omsättning -3,38% 2,20% 4,82% 5,98% 6,97% 6,43% 8,79% 4,00% 0,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,24% 56,97% 69,91% 48,52% 47,48% 64,31% 62,05% 57,61% 14,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,68% 115,67% 149,39% 159,66% 190,43% 204,62% 233,46% 252,30% 117,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...