Visa allt om 654 Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 5 964 6 087 5 958 5 847 5 058 5 589 4 998 4 791 4 571 4 666
Övrig omsättning 354 215 167 58 90 60 100 54 59 81
Rörelseresultat (EBIT) 417 -481 -58 -119 371 199 -2 408 -216 361
Resultat efter finansnetto 390 -512 -84 -123 351 177 11 404 -249 256
Årets resultat 390 -512 -64 11 211 102 26 301 -157 140
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 70 93 0 0 0 5 12 67 299
Omsättningstillgångar 2 520 1 830 1 848 1 490 1 320 1 302 1 167 1 559 1 260 1 369
Tillgångar 2 592 1 900 1 941 1 490 1 320 1 302 1 172 1 571 1 327 1 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 541 151 363 427 416 205 102 426 125 283
Obeskattade reserver 0 0 0 20 160 80 35 60 0 92
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 264 489 266 292 106 292 392 529 667 816
Kortfristiga skulder 1 787 1 260 1 312 752 639 725 643 556 535 477
Skulder och eget kapital 2 592 1 900 1 941 1 490 1 320 1 302 1 172 1 571 1 327 1 668
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 985 836 726 728 504
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - 309 227 246 208 158
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 318 6 302 6 125 5 905 5 148 5 649 5 098 4 845 4 630 4 747
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 4 4 3 4 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 988 1 217 1 490 1 462 1 686 1 397 1 666 2 396 2 286 2 333
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 426 347 396 372 383 326 360 487 477 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 447 -458 -35 -119 371 204 5 463 15 591
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,02% 2,17% 1,90% 15,60% -9,50% 11,82% 4,32% 4,81% -2,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,13% -25,32% -3,19% -7,45% 28,26% 15,28% 2,82% 25,97% -16,05% 21,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,01% -7,90% -1,04% -1,90% 7,37% 3,56% 0,66% 8,52% -4,66% 7,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,36% 36,49% 39,86% 38,21% 44,17% 39,63% 38,16% 46,04% 39,03% 45,95%
Rörelsekapital/omsättning 12,29% 9,36% 9,00% 12,62% 13,46% 10,32% 10,48% 20,94% 15,86% 19,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,87% 7,95% 18,70% 29,70% 40,97% 20,54% 11,03% 30,10% 9,42% 21,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,04% 21,90% 31,40% 39,49% 31,61% 75,03% 76,36% 139,21% 123,18% 163,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!